Visa allt om Kallin & Franzén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 21 788 18 147 16 663 18 614 15 795 20 487 19 256 15 760 14 963 15 051
Övrig omsättning 318 554 749 379 490 723 269 49 1 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 785 1 640 1 911 1 514 952 2 932 2 708 2 725 1 735 1 789
Resultat efter finansnetto 1 781 1 639 1 910 1 512 947 2 931 2 708 2 725 1 735 1 795
Årets resultat 1 384 961 1 072 880 538 1 647 1 358 2 686 -2 563 1 389
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 084 5 257 6 333 5 682 5 942 6 774 4 400 2 441 1 364 1 467
Omsättningstillgångar 13 461 9 910 8 570 7 286 6 427 7 409 8 011 7 484 10 565 9 300
Tillgångar 14 545 15 167 14 903 12 968 12 370 14 184 12 411 9 924 11 929 10 767
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 914 8 880 8 919 7 847 7 667 8 329 7 182 6 184 3 498 6 061
Obeskattade reserver 2 858 2 855 2 448 1 961 1 576 1 330 600 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 774 3 432 3 535 3 160 3 126 4 525 4 629 3 741 8 431 4 706
Skulder och eget kapital 14 545 15 167 14 903 12 968 12 370 14 184 12 411 9 924 11 929 10 767
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 759 982
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 469 2 688 2 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 1 276 1 367 1 432
Utdelning till aktieägare 3 510 2 350 0 0 700 1 200 500 360 0 0
Omsättning 22 106 18 701 17 412 18 993 16 285 21 210 19 525 15 809 14 964 15 051
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 12 13 13 13 12 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 556 1 396 1 389 1 432 1 215 1 576 1 605 1 433 1 360 1 368
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 500 475 501 498 504 501 441 441 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 915 1 792 2 031 1 635 1 089 3 069 2 834 2 848 1 858 1 912
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,06% 8,91% -10,48% 17,85% -22,90% 6,39% 22,18% 5,33% -0,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,29% 10,81% 12,82% 11,67% 7,70% 20,67% 21,82% 27,46% 14,55% 16,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,20% 9,04% 11,47% 8,13% 6,03% 14,31% 14,06% 17,29% 11,60% 11,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,43% 54,39% 55,31% 52,89% 53,94% 56,86% 57,79% 60,48% 57,01% 58,57%
Rörelsekapital/omsättning 44,46% 35,70% 30,22% 22,17% 20,90% 14,08% 17,56% 23,75% 14,26% 30,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,74% 73,23% 72,66% 72,31% 71,92% 66,03% 61,64% 62,31% 29,32% 56,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 233,23% 191,70% 165,23% 127,28% 108,77% 103,03% 116,01% 134,64% 95,87% 144,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!