Visa allt om Elterm i Alingsås AB
Visa allt om Elterm i Alingsås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 9 644 8 480 6 359 4 056 2 398 2 136 3 288 2 948 2 880 3 695
Övrig omsättning 12 - - - 421 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 26 432 98 -118 350 -344 -17 -29 13 -104
Resultat efter finansnetto 25 425 80 -150 327 -328 -75 -79 -50 -149
Årets resultat 10 341 80 -150 327 -328 -75 -79 -50 -149
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 29 46 63 40 0 0 0 4 13
Omsättningstillgångar 2 011 1 552 998 809 714 692 1 124 1 072 939 764
Tillgångar 2 024 1 581 1 044 872 754 692 1 124 1 072 943 777
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 355 545 204 124 274 -703 -375 -300 -221 -171
Obeskattade reserver 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 92 202 335 342 342 302 346
Kortfristiga skulder 1 660 1 034 840 656 278 1 060 1 156 1 030 862 602
Skulder och eget kapital 2 024 1 581 1 044 872 754 692 1 124 1 072 943 777
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 665 720 680 620 746
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 548 1 303 892 450 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 546 491 254 126 209 226 214 199 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 656 8 480 6 359 4 056 2 819 2 136 3 288 2 948 2 880 3 695
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 607 1 696 1 590 1 352 1 199 1 068 1 644 1 474 1 440 1 848
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 425 460 384 283 344 377 351 313 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 449 115 -107 360 -344 -17 -25 20 -83
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,73% 33,35% 56,78% 69,14% 12,27% -35,04% 11,53% 2,36% -22,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,28% 27,32% 9,39% -13,42% 46,82% -47,40% -1,42% -1,96% 1,48% -13,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,27% 5,09% 1,54% -2,88% 14,72% -15,36% -0,49% -0,71% 0,49% -2,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,54% 39,23% 42,11% 39,13% 40,83% 38,16% 36,86% 39,18% 39,51% 32,31%
Rörelsekapital/omsättning 3,64% 6,11% 2,48% 3,77% 18,18% -17,23% -0,97% 1,42% 2,67% 4,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,92% 34,62% 19,54% 14,22% 36,34% -101,59% -33,36% -27,99% -23,44% -22,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,80% 110,44% 73,69% 55,03% 89,21% 20,28% 43,69% 43,50% 40,02% 38,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...