Visa allt om JB Kollberg & Company AB
Visa allt om JB Kollberg & Company AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 884 9 424 1 613 5 488 2 449 2 696 2 741 1 805 10 727 11 440
Övrig omsättning 17 185 16 165 139 151 114 290 564 91
Rörelseresultat (EBIT) -1 025 91 -705 445 23 66 140 -692 -689 -858
Resultat efter finansnetto -1 035 53 -771 393 -28 11 33 -56 69 -998
Årets resultat 29 227 607 330 -24 19 23 -41 43 -722
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 4 772 18 2 059 2 212 2 231 2 222 2 257 4 903 432
Omsättningstillgångar 2 090 1 023 3 606 2 794 2 325 1 924 3 176 2 430 3 274 6 912
Tillgångar 2 790 5 795 3 623 4 853 4 537 4 155 5 398 4 687 8 177 7 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 353 2 323 2 096 1 489 1 493 1 506 1 465 1 443 1 365 1 322
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 950 16 386 613 623 918 882 4 457 4 736
Kortfristiga skulder 396 2 522 1 511 2 978 2 432 2 027 3 015 2 363 2 355 1 286
Skulder och eget kapital 2 790 5 795 3 623 4 853 4 537 4 155 5 398 4 687 8 177 7 343
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 440 230 320 140 250 250 175 158 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 536 134 348 104 95 56 119 643 1 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 347 282 266 150 181 177 153 405 723
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 334 0 0 0 0 0
Omsättning 9 901 9 609 1 629 5 653 2 588 2 847 2 855 2 095 11 291 11 531
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 2 3 1 1 1 3 4 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 471 2 356 807 1 829 2 449 2 696 2 741 602 2 682 1 634
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 336 320 332 403 561 487 153 304 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 021 104 -692 458 42 82 165 -615 -594 -760
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,88% 484,25% -70,61% 124,09% -9,16% -1,64% 51,86% -83,17% -6,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -36,63% 1,57% -19,46% 9,17% 0,51% 1,61% 2,59% 1,49% 3,96% -11,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,34% 0,97% -43,71% 8,11% 0,94% 2,49% 5,11% 3,88% 3,02% -7,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,97% 66,92% 23,74% 36,59% 28,71% 35,87% 37,14% 20,44% 56,35% 20,84%
Rörelsekapital/omsättning 17,14% -15,91% 129,88% -3,35% -4,37% -3,82% 5,87% 3,71% 8,57% 49,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,34% 40,09% 57,85% 30,68% 32,91% 36,25% 27,14% 30,79% 16,69% 18,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 527,78% 40,56% 238,65% 93,82% 83,51% 89,54% 101,72% 98,22% 122,97% 123,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...