Visa allt om Odlander, Fredrikson & Co Aktiebolag
Visa allt om Odlander, Fredrikson & Co Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 356 40 483 43 961 56 325 64 996 67 128 93 792 112 828 124 557 130 511
Övrig omsättning - - - - - - 211 73 9 11
Rörelseresultat (EBIT) -275 2 308 10 353 15 409 15 970 19 214 39 636 46 449 52 338 52 760
Resultat efter finansnetto -9 539 7 569 10 017 11 412 -11 919 18 891 45 500 42 924 56 157 59 901
Årets resultat -10 639 5 525 7 739 7 063 -16 560 13 826 33 786 30 705 40 632 45 687
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 687 46 237 62 238 53 735 54 855 81 914 78 483 87 387 86 552 90 136
Omsättningstillgångar 23 585 24 605 17 032 26 552 31 937 42 439 58 423 42 281 53 924 35 034
Tillgångar 49 272 70 842 79 269 80 287 86 793 124 352 136 905 129 668 140 476 125 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 870 60 051 66 627 66 168 72 448 108 343 114 618 107 009 101 036 99 589
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 192 1 224 95 194 448 0 611 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 401 10 791 12 450 12 895 14 251 15 815 21 838 22 659 38 829 25 580
Skulder och eget kapital 49 272 70 842 79 269 80 287 86 793 124 352 136 905 129 668 140 476 125 170
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 3 320 5 309 8 374 8 823 9 285 12 525 13 458 13 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 458 14 954 8 633 10 633 13 970 12 718 16 099 18 838 22 657 23 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 966 6 697 5 970 7 489 9 085 9 336 10 424 12 304 9 979 12 666
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 356 40 483 43 961 56 325 64 996 67 128 94 003 112 901 124 566 130 522
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 20 20 21 21 22 24 27 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 588 2 024 2 198 2 682 3 095 3 051 3 908 4 179 4 613 5 020
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 903 1 107 954 1 158 1 533 1 468 1 548 1 651 1 840 1 927
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 247 2 809 10 353 15 503 15 987 19 476 39 831 46 706 52 679 53 660
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,60% -7,91% -21,95% -13,34% -3,18% -28,43% -16,87% -9,42% -4,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,47% 12,37% 14,08% 21,06% 20,27% 16,11% 33,27% 40,77% 40,53% 48,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,70% 21,65% 25,39% 30,02% 27,07% 29,85% 48,56% 46,85% 45,71% 46,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,52% 34,12% 10,42% 24,25% 27,21% 39,66% 39,01% 17,39% 12,12% 7,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,01% 84,77% 84,05% 82,41% 83,47% 87,13% 83,72% 82,53% 71,92% 79,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 368,46% 228,01% 136,80% 205,91% 224,10% 268,35% 267,53% 186,60% 138,88% 136,96%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 254 31 100 36 351 37 812 47 662 53 909 56 824 82 782 97 738 107 970
Övrig omsättning - - - - - 114 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 365 3 693 4 154 9 147 13 339 14 127 16 465 29 595 34 857 38 907
Resultat efter finansnetto 1 870 -1 405 22 565 9 234 8 991 -14 417 26 295 42 539 56 291 50 176
Årets resultat 530 -2 494 21 420 9 834 2 458 -18 477 21 691 34 466 45 957 38 820
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 471 9 493 18 462 16 458 16 458 17 495 46 412 46 675 46 065 44 177
Omsättningstillgångar 8 452 13 418 19 713 11 753 15 272 22 558 33 310 43 264 30 082 30 831
Tillgångar 15 923 22 910 38 175 28 211 31 730 40 053 79 722 89 939 76 147 75 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 255 16 725 28 319 21 899 20 065 29 607 68 085 68 394 56 927 48 970
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 650 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 668 6 185 9 856 6 311 8 015 10 445 11 638 21 545 19 220 26 038
Skulder och eget kapital 15 923 22 910 38 175 28 211 31 730 40 053 79 722 89 939 76 147 75 008
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 834 1 503 2 877 3 526 3 843 4 929 5 484
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 355 9 048 14 954 7 611 9 654 11 970 11 575 14 564 17 297 20 579
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 668 5 355 6 697 5 393 6 723 7 898 8 191 9 309 11 174 12 064
Utdelning till aktieägare 0 10 000 9 100 15 000 8 000 12 000 20 000 0 23 000 38 000
Omsättning 25 254 31 100 36 351 37 812 47 662 54 023 56 824 82 782 97 738 107 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 17 20 16 17 17 18 20 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 578 1 829 1 818 2 363 2 804 3 171 3 157 4 139 4 443 4 694
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 880 887 937 1 104 1 397 1 373 1 453 1 560 1 687
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 887 4 215 4 655 9 147 13 433 14 144 16 727 29 753 35 076 39 167
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,80% -14,45% -3,86% -20,67% -11,59% -5,13% -31,36% -15,30% -9,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,16% 22,47% 59,11% 32,73% 43,31% 36,55% 33,01% 47,35% 74,21% 67,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,34% 16,55% 62,08% 24,42% 28,83% 27,16% 46,31% 51,44% 57,81% 46,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,86% 23,26% 27,12% 14,39% 15,23% 22,47% 38,14% 26,24% 11,11% 4,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,56% 73,00% 74,18% 77,63% 71,71% 73,92% 85,40% 76,04% 74,76% 65,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,51% 216,94% 200,01% 186,23% 190,54% 215,97% 286,22% 200,81% 156,51% 118,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...