Visa allt om H.Distribution AB
Visa allt om H.Distribution AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 853 9 366 9 559 9 559 9 848 8 889 8 687 9 122 11 458 11 182
Övrig omsättning 16 27 5 3 - - 22 23 45 84
Rörelseresultat (EBIT) 567 326 484 544 649 528 744 424 1 019 1 275
Resultat efter finansnetto 567 327 485 545 602 509 722 435 1 069 1 296
Årets resultat 436 250 373 538 329 381 546 293 736 907
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 37 25 18 17 33 26 36 132 44
Omsättningstillgångar 1 428 978 1 304 1 303 1 488 1 228 1 595 1 167 2 101 2 485
Tillgångar 1 505 1 015 1 329 1 321 1 505 1 261 1 621 1 203 2 233 2 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 677 490 616 783 574 595 849 533 1 239 1 403
Obeskattade reserver 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 828 524 714 538 781 666 772 670 994 1 125
Skulder och eget kapital 1 505 1 015 1 329 1 321 1 505 1 261 1 621 1 203 2 233 2 529
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 285 295 361 576 518
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 464 1 401 1 154 1 225 910 974 1 291 1 361 1 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 829 796 644 600 572 591 709 1 034 942
Utdelning till aktieägare 435 250 375 540 330 350 600 160 999 900
Omsättning 9 869 9 393 9 564 9 562 9 848 8 889 8 709 9 145 11 503 11 266
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 463 2 342 2 390 2 390 2 462 2 222 2 172 1 824 2 292 2 236
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 604 579 555 455 461 447 471 490 607 560
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 591 336 489 555 659 538 754 434 1 053 1 316
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,20% -2,02% 0,00% -2,93% 10,79% 2,33% -4,77% -20,39% 2,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,67% 32,12% 36,49% 41,26% 43,26% 42,19% 46,08% 38,32% 47,96% 51,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,75% 3,48% 5,07% 5,70% 6,61% 5,98% 8,60% 5,05% 9,35% 11,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 46,27% 49,17% 54,86% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,09% 4,85% 6,17% 8,00% 7,18% 6,32% 9,47% 5,45% 9,66% 12,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,98% 48,28% 46,35% 59,27% 45,49% 47,18% 52,38% 44,31% 55,49% 55,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,46% 186,64% 182,63% 242,19% 190,52% 184,38% 206,61% 174,18% 203,42% 214,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...