Visa allt om STUREPLANSGRUPPEN Aktiebolag
Visa allt om STUREPLANSGRUPPEN Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 *
Nettoomsättning 1 106 900 1 164 707 1 160 228 1 191 392 1 125 170 1 117 667 855 266 642 698 352 155 191 022
Övrig omsättning 39 689 37 592 41 817 40 913 26 942 16 946 22 492 13 160 15 920 4 970
Rörelseresultat (EBIT) 38 310 34 698 19 735 18 453 15 046 -19 654 17 664 22 674 15 736 -6 031
Resultat efter finansnetto 31 096 30 565 63 326 10 807 8 395 -25 295 29 635 14 633 10 765 -11 788
Årets resultat 22 211 22 073 59 709 7 269 2 897 -17 691 22 412 12 990 8 443 -9 638
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 317 738 267 225 298 890 281 725 310 378 297 554 207 884 248 579 259 124 89 224
Omsättningstillgångar 208 737 165 154 152 217 201 389 196 324 232 626 184 336 102 978 108 472 28 393
Tillgångar 526 475 432 379 451 107 483 114 506 702 530 180 392 220 351 557 367 596 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 878 100 662 81 854 54 711 64 369 62 066 51 971 29 559 16 569 4 126
Minoritetsintressen 7 460 5 204 3 639 8 493 3 285 230 260 208 178 0
Avsättningar (tkr) 10 497 7 628 2 531 2 719 2 568 2 447 11 134 16 800 17 104 507
Långfristiga skulder 105 166 44 656 79 504 88 352 117 154 131 389 61 082 105 474 106 178 34 583
Kortfristiga skulder 297 474 274 229 283 579 328 839 319 325 334 048 267 773 199 516 227 568 78 666
Skulder och eget kapital 526 475 432 379 451 107 483 114 506 702 530 180 392 220 351 557 367 596 -
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 *
Löner till styrelse & VD 12 344 16 841 16 083 12 724 19 441 7 170 10 777 6 625 4 357 3 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 203 913 214 988 228 333 234 084 228 038 235 884 168 831 114 629 58 767 29 369
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 87 275 94 245 86 725 84 178 81 202 77 106 56 456 40 279 18 853 10 652
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 146 589 1 202 299 1 202 045 1 232 305 1 152 112 1 134 613 877 758 655 858 368 075 195 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 808 851 820 869 828 775 596 382 233 106
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 370 1 369 1 415 1 371 1 359 1 442 1 435 1 682 1 511 1 802
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 388 397 412 390 431 426 403 459 364 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 84 915 80 831 74 590 80 966 59 911 17 675 52 918 58 061 24 020 9 034
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,96% 0,39% -2,62% 5,89% 0,67% 30,68% 33,07% 82,50% 84,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,79% 7,92% 14,93% 3,85% 3,23% -3,61% 9,62% 6,57% 4,17% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,23% 2,94% 5,81% 1,56% 1,45% -1,71% 4,41% 3,59% 4,36% -3,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,03% 68,03% 66,70% 66,88% 72,33% 68,60% 75,02% 78,89% 78,64% 74,83%
Rörelsekapital/omsättning -8,02% -9,37% -11,32% -10,70% -10,93% -9,07% -9,76% -15,02% -33,82% -26,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,11% 23,28% 18,15% 11,32% 12,70% 11,71% 13,25% 8,41% 4,51% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,72% 52,33% 45,58% 54,96% 55,73% 64,56% 63,04% 45,78% 43,13% 32,86%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 7 876 14 525 12 283 32 304 15 994 18 757 17 258 12 755 6 382 3 490
Övrig omsättning 18 040 19 660 16 687 20 164 19 705 10 660 4 723 2 631 7 447 4 481
Rörelseresultat (EBIT) -35 542 -36 354 -39 825 -19 150 -27 203 -42 159 -24 958 -18 752 -18 670 -13 512
Resultat efter finansnetto -35 589 -36 315 -41 343 -22 704 -30 378 -44 650 20 091 -18 458 -11 881 -14 871
Årets resultat 67 16 893 304 5 012 -32 911 23 880 -11 629 -8 837 -1 267
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 128 708 121 098 130 867 161 597 143 233 120 045 248 168 192 948 136 293 81 420
Omsättningstillgångar 10 932 5 535 3 885 30 774 27 059 57 901 11 659 12 598 21 216 7 475
Tillgångar 139 640 126 633 134 752 192 370 170 292 177 946 259 827 205 546 157 509 88 896
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 539 42 472 42 456 61 562 61 258 56 246 57 325 22 828 13 387 15 950
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 380 380 0 805
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 667 12 500 26 379 43 894 83 096 96 042 179 106 140 625 85 292 49 111
Kortfristiga skulder 70 435 71 661 65 917 86 914 25 938 25 658 23 016 41 713 58 830 23 029
Skulder och eget kapital 139 640 126 633 134 752 192 370 170 292 177 946 259 827 205 546 157 509 88 896
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 5 166 5 347 4 216 7 450 7 231 4 431 4 635 2 420 966 1 329
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 483 1 885 1 974 1 818 11 484 11 100 7 081 6 581 4 513 4 694
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 6 685 7 575 6 551 7 710 8 107 6 464 4 506 4 525 2 165 2 398
Utdelning till aktieägare 10 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 916 34 185 28 970 52 468 35 699 29 417 21 981 15 386 13 829 7 971
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 35 35 32 35 25 18 17 16 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 239 415 351 1 010 457 750 959 750 399 249
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 385 420 511 636 804 959 937 822 491 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -34 643 -34 569 -38 792 -17 508 -26 420 -41 351 -24 304 -18 099 -18 032 -12 911
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,78% 18,25% -61,98% 101,98% -14,73% 8,69% 35,30% 99,86% 82,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -25,37% -28,63% -29,51% -10,10% -15,97% -23,64% 8,71% -7,69% -6,50% -14,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -449,72% -249,61% -323,77% -60,14% -170,07% -224,26% 131,16% -123,90% -160,42% -369,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -71,70% -22,10% -21,11% 37,57% 4,67% -5,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -755,50% -455,26% -505,02% -173,79% 7,01% 171,90% -65,81% -228,26% -589,38% -445,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,30% 33,54% 31,51% 32,00% 35,97% 31,61% 22,17% 11,24% 8,50% 18,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,52% 7,72% 5,89% 35,41% 104,32% 225,66% 50,66% 30,20% 35,88% 32,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...