Visa allt om Minicrosser AB
Visa allt om Minicrosser AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 44 198 40 930 48 512 48 548 43 129 45 119 42 866 32 202 37 550 30 616
Övrig omsättning - - - - 49 - 590 73 - 2 787
Rörelseresultat (EBIT) 537 -3 208 -18 1 892 2 561 1 992 4 248 -4 294 -5 636 1 016
Resultat efter finansnetto 427 -3 321 -40 1 901 2 509 1 886 4 070 -4 485 -6 021 453
Årets resultat 427 -3 321 -40 1 901 2 509 1 886 2 903 -4 485 -3 987 320
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 149 606 1 282 2 963 3 705 8 729
Omsättningstillgångar 13 926 15 352 19 451 19 845 15 597 12 429 13 121 8 136 13 193 14 458
Tillgångar 13 926 15 352 19 451 19 845 15 746 13 035 14 404 11 099 16 897 23 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 089 8 662 11 984 12 023 10 122 7 613 5 727 2 824 3 690 4 707
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 284 2 820 2 395 3 598 1 801 6 855 12 503
Kortfristiga skulder 4 837 6 690 7 467 5 537 2 804 3 027 5 079 6 474 6 352 5 977
Skulder och eget kapital 13 926 15 352 19 451 19 845 15 746 13 035 14 404 11 099 16 897 23 187
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 240 650 670 657 1 178 915 983
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 130 3 844 3 567 3 178 3 177 3 186 2 373 5 823 3 438
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 749 1 847 1 587 1 496 1 659 1 993 2 232 2 825 2 147
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 44 198 40 930 48 512 48 548 43 178 45 119 43 456 32 275 37 550 33 403
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 10 10 10 10 12 14 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 911 4 093 4 851 4 855 4 313 4 512 3 572 2 300 2 503 2 355
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 598 583 551 546 565 500 421 682 530
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 537 -3 208 -18 2 041 3 018 2 669 4 986 -3 529 -4 883 1 150
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,98% -15,63% -0,07% 12,56% -4,41% 5,26% 33,12% -14,24% 22,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,16% -20,37% 0,79% 10,81% 17,06% 15,77% 29,56% -38,54% -31,60% 4,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,31% -7,64% 0,32% 4,42% 6,23% 4,55% 9,93% -13,28% -14,22% 3,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,21% 26,69% 25,98% 34,04% 33,54% 33,85% 35,67% 27,75% 34,17% 32,66%
Rörelsekapital/omsättning 20,56% 21,16% 24,70% 29,47% 29,66% 20,84% 18,76% 5,16% 18,22% 27,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,27% 56,42% 61,61% 60,58% 64,28% 58,40% 39,76% 25,44% 21,84% 20,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,14% 171,78% 207,27% 285,48% 424,47% 250,81% 160,82% 65,42% 93,53% 125,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...