Visa allt om Rödäng Invest AB
Visa allt om Rödäng Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 71 3 0 100 133 293 235 3 751 5 139
Övrig omsättning - - - - - 10 18 - 23 174
Rörelseresultat (EBIT) 0 62 -65 -114 -190 -232 -208 -55 564 -188
Resultat efter finansnetto -1 384 -61 -105 -142 -117 -30 364 930 -146
Årets resultat -1 428 47 -3 62 27 124 415 575 -20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 046 2 177 2 250 175 134 275 336 241
Omsättningstillgångar 2 552 2 858 600 835 898 3 454 3 815 3 805 3 841 3 763
Tillgångar 2 552 2 858 2 645 3 012 3 148 3 629 3 949 4 080 4 177 4 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 552 2 718 2 460 2 714 2 717 2 795 3 098 3 124 2 829 2 454
Obeskattade reserver 0 0 167 292 393 630 774 928 1 059 850
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Kortfristiga skulder 0 140 18 7 39 205 77 29 288 645
Skulder och eget kapital 2 552 2 858 2 645 3 012 3 148 3 629 3 949 4 080 4 177 4 003
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 120 0 288 60 400 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 48 - 200 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 227 30 30 40 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 5 11 22 58 83 119 52 159 30
Utdelning till aktieägare 300 165 170 300 0 140 330 150 120 200
Omsättning 0 71 3 0 100 143 311 235 3 774 5 313
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 - 0 - - 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 71 - - - - 147 118 1 876 2 570
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 5 - - - - 220 71 300 39
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 62 -21 -41 -117 -188 -171 17 642 -115
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 2 266,67% - -100,00% -24,81% -54,61% 24,68% -93,74% -27,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 13,44% -2,31% - -4,48% -3,20% -0,73% 8,95% 22,31% -3,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 540,85% -2 033,33% - -141,00% -87,22% -9,90% 155,32% 24,85% -2,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,46% -3,39%
Rörelsekapital/omsättning - 3 828,17% 19 400,00% - 859,00% 2 442,86% 1 275,77% 1 606,81% 94,72% 60,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 95,10% 97,93% 97,67% 95,51% 89,81% 92,90% 93,33% 85,98% 76,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 2 041,43% 3 333,33% 11 928,57% 2 302,56% 1 684,88% 4 954,55% 13 120,69% 1 333,68% 192,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...