Visa allt om Vattenfall Kundservice Aktiebolag
Visa allt om Vattenfall Kundservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 458 928 435 273 429 820 442 119 454 980 368 921 431 891 452 024 500 792 518 550
Övrig omsättning - 907 2 346 177 510 12 - 361 252 154
Rörelseresultat (EBIT) 8 874 8 142 4 523 3 481 10 786 -3 590 -995 2 -8 684 -5 721
Resultat efter finansnetto 2 072 1 731 241 3 204 12 395 -173 42 1 437 151 800
Årets resultat 1 405 -1 665 -104 2 589 5 247 -51 1 16 83 82
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 476 55 835 56 081 51 760 59 504 29 193 16 271 19 279 3 406
Omsättningstillgångar 558 516 338 173 578 168 669 199 566 965 276 544 545 088 306 353 347 459 316 318
Tillgångar 558 519 338 649 634 003 725 280 618 725 336 048 574 281 322 624 366 738 319 724
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 768 36 363 38 028 38 132 35 543 30 296 100 9 228 10 110 8 516
Obeskattade reserver 0 0 183 370 427 646 989 1 207 0 0
Avsättningar (tkr) 55 566 53 814 53 037 51 080 49 470 21 923 55 179 5 112 4 468 827
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 465 185 248 471 542 755 635 698 533 285 283 183 518 013 307 077 352 160 310 381
Skulder och eget kapital 558 519 338 649 634 003 725 280 618 725 336 048 574 281 322 624 366 738 319 724
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 049 1 829 1 982 1 075 1 182 1 296 1 362 1 331 1 235 2 458
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 99 163 148 158 149 93 -
Löner till övriga anställda 70 839 65 855 65 709 80 396 83 756 90 386 96 969 106 156 111 076 101 031
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 29 630 25 914 27 249 34 456 31 943 44 992 40 506 41 166 45 917 42 644
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 458 928 436 180 432 166 442 296 455 490 368 933 431 891 452 385 501 044 518 704
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 235 227 238 221 245 216 280 340 384 392
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 953 1 918 1 806 2 001 1 857 1 708 1 542 1 329 1 304 1 323
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 432 412 399 525 477 633 496 437 412 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 874 8 171 4 641 3 664 11 052 -3 242 -622 984 -7 767 -5 383
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,43% 1,27% -2,78% -2,83% 23,33% -14,58% -4,45% -9,74% -3,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,70% 2,43% 0,93% 0,82% 2,28% 0,11% 0,01% 0,45% 0,05% 0,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,07% 1,89% 1,37% 1,34% 3,10% 0,10% 0,01% 0,32% 0,04% 0,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,77% 7,15% 5,55% 2,96% 8,30% 2,94% 5,72% 4,24% 1,68% 2,26%
Rörelsekapital/omsättning 20,34% 20,61% 8,24% 7,58% 7,40% -1,80% 6,27% -0,16% -0,94% 1,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,76% 10,74% 6,02% 5,30% 5,80% 9,16% 0,14% 3,14% 2,76% 2,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,06% 136,10% 106,52% 105,27% 106,32% 97,66% 105,23% 99,76% 98,67% 101,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...