Visa allt om Bygruppen AB
Visa allt om Bygruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 32 769 28 448 18 572 15 950 15 037 119 300 82 136 713
Övrig omsättning 3 510 5 156 488 53 1 224 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 741 -5 773 -6 212 1 683 350 -2 028 -2 077 -2 275 -1 974 -3 903
Resultat efter finansnetto -10 844 -5 925 -6 212 1 729 -292 -3 023 -2 781 -3 084 -3 853 -5 719
Årets resultat 8 15 0 2 -5 504 22 14 -2 -343 -1 774
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 787 96 971 100 405 4 164 4 000 16 648 17 765 18 883 20 000 21 118
Omsättningstillgångar 7 429 1 617 4 414 6 509 18 425 8 643 8 445 8 705 9 688 10 056
Tillgångar 98 216 98 588 104 819 10 673 22 425 25 291 26 210 27 588 29 688 31 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 190 2 183 2 168 2 168 2 166 129 107 93 95 438
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 89 525 89 525 93 525 4 000 4 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 501 6 880 9 126 4 505 16 259 25 162 26 103 27 495 29 593 30 736
Skulder och eget kapital 98 216 98 588 104 819 10 673 22 425 25 291 26 210 27 588 29 688 31 174
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 318 1 239 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 13 890 14 109 9 088 4 983 5 704 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 427 15 348 3 127 1 917 2 263 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 279 33 604 19 060 16 003 16 261 119 300 82 136 713
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 47 24 19 18 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 799 605 774 839 835 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 465 520 385 443 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 520 -4 455 -5 963 1 684 1 095 -911 -960 -1 158 -856 -2 786
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,19% 53,18% 16,44% 6,07% 12 536,13% -60,33% 265,85% -39,71% -80,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,81% -4,50% -5,91% 17,33% 2,07% -8,02% -7,92% -8,25% -6,61% -12,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -29,40% -15,58% -33,36% 11,60% 3,09% -1 704,20% -692,33% -2 774,39% -1 443,38% -547,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,82% 66,41% 70,00% 70,29% 68,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,83% -18,50% -25,37% 12,56% 14,40% -13 881,51% -5 886,00% -22 914,63% -14 636,03% -2 900,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,23% 2,21% 2,07% 20,31% 9,66% 0,51% 0,41% 0,34% 0,32% 1,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,04% 18,62% 43,77% 142,91% 112,92% 34,35% 32,35% 31,66% 32,74% 32,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...