Visa allt om Certego AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 883 024 823 144 817 350 724 687 687 128 605 775 544 574 486 294 438 844 466 672
Övrig omsättning 10 382 5 872 10 632 9 333 8 411 4 379 1 706 2 095 1 408 1 207
Rörelseresultat (EBIT) 47 208 45 136 53 346 48 835 53 223 48 545 35 991 17 756 19 982 18 300
Resultat efter finansnetto 45 920 43 876 52 051 48 153 52 885 48 486 35 769 17 615 18 780 16 704
Årets resultat -12 633 -9 256 -5 828 -5 523 -2 129 -2 943 40 006 13 287 9 578 8 278
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 347 46 280 42 075 56 684 36 685 11 266 11 990 13 999 24 098 23 636
Omsättningstillgångar 294 594 262 087 274 558 255 428 232 342 229 780 246 686 192 348 184 553 168 797
Tillgångar 323 940 308 367 316 633 312 112 269 027 241 046 258 676 206 347 208 651 192 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 077 30 102 39 358 43 396 51 167 51 373 54 401 57 884 61 357 31 663
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 16 489 14 682 9 544
Avsättningar (tkr) 2 369 1 987 2 048 1 914 2 454 2 559 2 146 2 185 1 788 1 328
Långfristiga skulder 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 23 664
Kortfristiga skulder 272 394 274 178 275 227 266 802 215 406 187 114 202 129 129 789 130 824 126 234
Skulder och eget kapital 323 940 308 367 316 633 312 112 269 027 241 046 258 676 206 347 208 651 192 433
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 464 1 396 1 388 1 512 3 724 4 218 1 408 2 075 1 735 1 527
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 2 086 2 818 - - - 0
Löner till övriga anställda 208 336 193 748 190 495 170 802 159 755 142 483 133 719 126 232 116 096 113 764
Varav resultatlön till övriga anställda 397 - - 416 - - 2 304 3 574 5 078 5 977
Sociala kostnader 95 614 88 717 89 053 75 474 69 599 60 906 57 841 50 789 46 804 43 608
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 893 406 829 016 827 982 734 020 695 539 610 154 546 280 488 389 440 252 467 879
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 439 417 404 370 361 329 320 308 303 298
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 011 1 974 2 023 1 959 1 903 1 841 1 702 1 579 1 448 1 566
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 739 717 722 689 670 660 634 613 570 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 60 388 57 127 63 644 55 457 57 971 52 679 41 212 22 870 24 903 23 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,27% 0,71% 12,79% 5,47% 13,43% 11,24% 11,98% 10,81% -5,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,60% 14,64% 16,86% 15,68% 19,81% 20,22% 13,98% 8,71% 9,62% 9,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,36% 5,48% 6,53% 6,75% 7,76% 8,05% 6,64% 3,69% 4,58% 3,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,18% 56,95% 55,77% 55,07% 56,59% 57,37% 58,35% 59,03% 59,26% 55,14%
Rörelsekapital/omsättning 2,51% -1,47% -0,08% -1,57% 2,46% 7,04% 8,18% 12,86% 12,24% 9,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,53% 9,76% 12,43% 13,90% 19,02% 21,31% 21,03% 33,94% 34,59% 20,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,79% 52,74% 57,00% 58,80% 63,02% 77,25% 83,09% 89,20% 83,99% 102,87%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...