Visa allt om Näslunds Bensin och Butik i Kumla AB
Visa allt om Näslunds Bensin och Butik i Kumla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 97 294 99 385 103 435 101 042 104 148 98 024 90 378 79 682 87 737 71 981
Övrig omsättning 2 321 2 623 2 656 2 529 2 607 1 854 2 114 1 638 1 012 980
Rörelseresultat (EBIT) 1 664 1 316 672 1 022 1 634 1 457 1 597 1 807 1 851 1 514
Resultat efter finansnetto 1 523 1 123 367 660 1 360 1 221 1 386 1 518 1 377 1 167
Årets resultat 1 130 933 471 468 1 006 905 842 897 814 516
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 922 14 772 15 984 16 745 15 686 14 152 13 436 11 085 11 395 10 922
Omsättningstillgångar 4 802 3 535 2 537 2 921 3 070 2 546 3 801 4 982 5 534 4 357
Tillgångar 18 724 18 308 18 521 19 666 18 756 16 698 17 238 16 066 16 929 15 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 002 6 622 5 839 5 817 5 849 5 243 4 738 4 096 3 300 2 686
Obeskattade reserver 2 200 2 072 2 099 2 315 2 263 2 244 2 196 1 961 1 639 1 307
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 496 4 980 5 983 6 546 3 531 5 204 4 877 5 200 6 073 6 546
Kortfristiga skulder 6 027 4 634 4 601 4 988 7 113 4 008 5 427 4 810 5 918 4 740
Skulder och eget kapital 18 724 18 308 18 521 19 666 18 756 16 698 17 238 16 066 16 929 15 279
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 950 751 720 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 105 8 006 7 766 7 451 6 997 6 329 5 118 4 963 4 729 4 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 050 2 641 2 618 2 534 2 423 2 110 1 858 1 887 1 986 1 997
Utdelning till aktieägare 1 000 750 0 450 500 400 400 200 100 200
Omsättning 99 615 102 008 106 091 103 571 106 755 99 878 92 492 81 320 88 749 72 961
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 20 22 21 21 19 18 17 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 865 4 969 4 702 4 812 4 959 5 159 5 021 4 687 4 874 4 234
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 541 488 479 430 430 430 437 403 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 017 2 738 2 158 2 459 2 995 2 796 2 830 2 856 2 790 2 208
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,10% -3,92% 2,37% -2,98% 6,25% 8,46% 13,42% -9,18% 21,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,89% 7,19% 3,63% 5,21% 8,77% 8,73% 9,26% 11,33% 11,06% 10,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,71% 1,33% 0,65% 1,01% 1,58% 1,49% 1,77% 2,28% 2,13% 2,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,48% 15,88% 14,67% 14,41% 13,53% 13,52% 13,89% 15,99% 14,81% 15,64%
Rörelsekapital/omsättning -1,26% -1,11% -2,00% -2,05% -3,88% -1,49% -1,80% 0,22% -0,44% -0,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,56% 45,00% 40,37% 38,25% 40,08% 41,30% 36,87% 34,28% 26,46% 23,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,05% 60,19% 41,34% 45,27% 34,11% 49,25% 58,12% 91,54% 75,08% 66,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...