Visa allt om Travel Agency I AB
Visa allt om Travel Agency I AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 8 834 28 188 43 912 64 674 46 256 57 262 49 934 65 133 47 294
Övrig omsättning 2 433 4 937 121 509 420 13 84 69 - -
Rörelseresultat (EBIT) 592 1 698 -9 291 -7 030 -3 810 -1 596 1 811 707 2 984 1 395
Resultat efter finansnetto 44 -6 957 -16 900 -7 345 -4 403 -1 761 1 624 587 2 873 1 386
Årets resultat 44 -7 557 -16 900 -7 269 -4 447 -1 774 1 126 374 2 023 951
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 700 9 121 14 681 9 203 10 260 11 414 11 755 11 884 13 004
Omsättningstillgångar 245 2 727 7 856 11 688 16 771 19 494 18 716 17 807 13 224 8 659
Tillgångar 245 4 427 16 977 26 368 25 974 29 754 30 129 29 563 25 107 21 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 245 201 4 918 7 137 6 905 11 352 13 126 12 222 12 176 10 153
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 36 116 73 62 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 554 4 041 0 0 0 250 850 1 400 2 600
Kortfristiga skulder 0 2 671 8 019 19 196 18 953 18 329 16 691 16 491 11 532 8 911
Skulder och eget kapital 245 4 427 16 977 26 368 25 974 29 754 30 129 29 563 25 107 21 663
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 120 1 226 1 033 1 570 840 983 780 823 998
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 158 - 143 - 65 -
Löner till övriga anställda - 1 312 4 922 5 178 5 851 5 044 5 296 4 267 4 327 3 979
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 655 - 169 -
Sociala kostnader 0 600 2 296 2 705 2 898 2 489 2 282 1 994 1 850 1 738
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 433 13 771 28 309 44 421 65 094 46 269 57 346 50 003 65 133 47 294
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 4 12 16 16 15 14 13 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 209 2 349 2 745 4 042 3 084 4 090 3 841 5 010 4 299
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 524 692 547 636 549 643 591 536 653
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 592 1 731 -9 234 -6 691 -3 546 -1 411 1 906 881 3 159 1 477
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -68,66% -35,81% -32,10% 39,82% -19,22% 14,68% -23,34% 37,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 41,65% -54,26% -26,58% -15,70% -5,33% 6,06% 2,46% 12,22% 7,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 20,87% -32,68% -15,96% -6,31% -3,43% 3,19% 1,46% 4,71% 3,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 20,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 26,96% 25,16% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 0,63% -0,58% -17,10% -3,37% 2,52% 3,54% 2,64% 2,60% -0,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 4,54% 28,97% 27,07% 26,58% 38,15% 43,57% 41,34% 48,50% 46,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 102,10% 97,97% 60,89% 88,49% 106,36% 112,13% 107,98% 114,67% 97,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...