Visa allt om Thureson & Engquist Dentalteknik AB
Visa allt om Thureson & Engquist Dentalteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 9 595 8 452 8 328 8 723 8 668 9 225 10 149 9 443 10 857 8 312
Övrig omsättning 93 - 440 99 82 63 85 45 139 21
Rörelseresultat (EBIT) 1 046 429 756 864 -184 603 606 621 1 607 531
Resultat efter finansnetto 1 013 395 701 739 -270 509 546 567 1 523 441
Årets resultat 517 366 496 401 11 545 329 521 734 270
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 383 431 467 1 961 2 527 2 646 2 563 2 776 2 301 2 041
Omsättningstillgångar 2 169 1 741 2 163 2 055 1 372 2 192 2 574 2 194 3 003 1 829
Tillgångar 2 552 2 171 2 630 4 015 3 900 4 839 5 137 4 969 5 303 3 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 854 738 1 071 1 036 1 325 1 914 1 668 1 740 1 649 1 235
Obeskattade reserver 773 434 462 453 243 551 831 762 919 446
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0
Långfristiga skulder 150 208 277 1 635 1 642 1 454 1 551 1 651 1 559 1 557
Kortfristiga skulder 774 792 820 893 690 921 887 817 977 632
Skulder och eget kapital 2 552 2 171 2 630 4 015 3 900 4 839 5 137 4 969 5 303 3 870
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 1 067 976 1 004 738
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 594 3 391 3 177 3 712 3 513 2 220 2 132 2 068 1 615
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 359 1 313 1 292 1 488 1 355 1 477 1 367 1 853 1 074
Utdelning till aktieägare 500 150 450 200 300 400 300 400 0 0
Omsättning 9 688 8 452 8 768 8 822 8 750 9 288 10 234 9 488 10 996 8 333
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 066 939 925 969 963 1 025 1 128 1 349 1 551 1 187
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 568 544 531 595 556 571 667 727 514
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 098 446 903 1 092 -67 759 863 728 1 729 664
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,52% 1,49% -4,53% 0,63% -6,04% -9,10% 7,48% -13,02% 30,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,99% 19,76% 28,75% 21,52% -4,54% 12,56% 11,91% 12,52% 30,45% 13,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,90% 5,08% 9,08% 9,90% -2,04% 6,59% 6,03% 6,59% 14,88% 6,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,91% 88,63% 84,69% 84,08% 79,27% 77,42% 74,17% 72,48% 74,21% 73,99%
Rörelsekapital/omsättning 14,54% 11,23% 16,13% 13,32% 7,87% 13,78% 16,62% 14,58% 18,66% 14,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,09% 49,59% 54,42% 34,60% 38,57% 47,95% 44,39% 46,32% 43,57% 40,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 271,58% 212,75% 258,54% 218,25% 179,28% 216,83% 265,16% 240,64% 286,18% 264,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...