Visa allt om Byggutbildarna Håkan Jansson Aktiebolag
Visa allt om Byggutbildarna Håkan Jansson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 228 3 214 3 463 4 004 7 204 4 088 3 540 4 479 2 281 2 021
Övrig omsättning 239 - - 1 008 - 59 - - 45 36
Rörelseresultat (EBIT) 370 492 776 1 398 2 077 703 289 751 169 300
Resultat efter finansnetto 467 469 778 1 433 1 258 159 287 543 149 284
Årets resultat 443 359 425 815 381 88 147 182 95 146
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 065 1 542 1 641 976 1 008 1 686 1 505 1 521 809 728
Omsättningstillgångar 2 478 2 416 2 675 3 883 5 585 3 335 3 352 2 996 2 296 1 502
Tillgångar 3 543 3 959 4 316 4 859 6 594 5 021 4 857 4 517 3 104 2 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 474 1 380 1 371 1 296 931 600 613 466 424 419
Obeskattade reserver 1 330 1 415 1 425 1 215 905 434 407 353 163 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 682 890 825 2 991 3 072 3 196 3 009 1 856 1 293
Kortfristiga skulder 739 481 630 1 523 1 767 914 643 690 662 354
Skulder och eget kapital 3 543 3 959 4 316 4 859 6 594 5 021 4 857 4 517 3 104 2 229
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 846 828 347 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 50
Löner till övriga anställda 660 885 712 785 1 356 1 051 126 126 265 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 193 309 230 279 458 332 271 396 237 222
Utdelning till aktieägare 500 350 350 350 300 50 100 0 140 90
Omsättning 2 467 3 214 3 463 5 012 7 204 4 147 3 540 4 479 2 326 2 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 114 1 071 1 154 1 335 2 401 1 363 1 180 1 493 1 141 1 011
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 405 304 418 626 454 412 441 436 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 370 492 776 1 404 2 093 712 303 787 204 336
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,68% -7,19% -13,51% -44,42% 76,22% 15,48% -20,96% 96,36% 12,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,35% 12,38% 18,79% 29,72% 20,90% 14,08% 6,01% 12,49% 5,48% 13,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,23% 15,25% 23,42% 36,06% 19,13% 17,29% 8,25% 12,59% 7,45% 14,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 95,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 78,05% 60,21% 59,05% 58,94% 53,00% 59,22% 76,53% 51,48% 71,64% 56,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,88% 62,74% 57,52% 45,10% 24,23% 18,32% 18,80% 15,94% 17,44% 24,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 335,32% 502,29% 424,60% 254,96% 217,03% 129,98% 199,38% 163,04% 115,56% 184,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...