Visa allt om HiQ International AB
Visa allt om HiQ International AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 787 894 1 659 425 1 507 959 1 378 841 1 305 116 1 380 243 1 293 543 1 108 434 1 057 662 1 181 532
Övrig omsättning 325 - - - - - 1 062 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 214 364 207 907 182 926 147 406 138 902 180 673 184 349 156 007 145 634 193 938
Resultat efter finansnetto 213 505 207 447 182 739 147 860 139 345 181 362 185 996 155 060 145 240 197 800
Årets resultat 165 305 161 364 142 249 114 993 107 062 136 910 135 696 110 624 106 140 142 943
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 446 041 424 544 388 747 395 170 381 548 374 916 383 681 386 616 388 890 411 796
Omsättningstillgångar 747 962 698 618 645 992 593 893 577 844 617 018 579 843 504 638 411 425 460 373
Tillgångar 1 194 003 1 123 162 1 034 739 989 063 959 392 991 934 963 524 891 256 800 315 872 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 816 157 777 566 718 018 698 169 690 978 699 290 686 209 633 842 596 036 575 946
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 855 0 0 0 0 8 900 0 0 0 5 879
Långfristiga skulder 25 322 25 901 23 853 22 086 23 832 23 518 27 248 24 784 17 170 13 357
Kortfristiga skulder 351 670 319 695 292 868 268 808 244 582 260 226 250 067 232 628 187 110 276 987
Skulder och eget kapital 1 194 003 1 123 162 1 034 739 989 063 959 392 991 934 963 524 891 256 800 315 872 169
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 23 726 24 728 22 762 19 592 19 306 20 833 20 966 20 598 19 434 21 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 778 390 424 677 675 134 639 238 604 824 603 481 551 270 470 169 480 254 487 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 191 - - - 3 841 3 445
Sociala kostnader 337 321 324 389 299 749 283 189 268 805 263 660 239 603 205 884 199 015 207 031
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 788 219 1 659 425 1 507 959 1 378 841 1 305 116 1 380 243 1 294 605 1 108 434 1 057 662 1 181 532
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 449 1 361 1 270 1 237 1 202 1 200 1 107 945 951 1 018
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 234 1 219 1 187 1 115 1 086 1 150 1 169 1 173 1 112 1 161
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 820 821 817 793 767 771 766 774 751 739
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 227 258 218 900 192 796 157 694 149 837 194 010 197 098 167 234 158 504 205 988
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,74% 10,04% 9,36% 5,65% -5,44% 6,70% 16,70% 4,80% -10,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,97% 18,56% 17,71% 15,02% 14,89% 18,55% 19,47% 17,62% 18,34% 22,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,00% 12,56% 12,15% 10,77% 10,95% 13,33% 14,50% 14,16% 13,87% 16,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,17% 22,83% 23,42% 23,58% 25,54% 25,85% 25,49% 24,54% 21,21% 15,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,35% 69,23% 69,39% 70,59% 72,02% 70,50% 71,22% 71,12% 74,48% 66,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,69% 218,53% 220,57% 220,94% 236,26% 237,11% 231,88% 216,93% 219,88% 166,21%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 42 398 44 661 33 649 36 427 28 346 31 554 33 312 38 051 23 361 124 656
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 714 -14 929 -12 634 -11 904 -10 882 -11 864 -15 537 -3 134 -14 634 -15 166
Resultat efter finansnetto 187 264 152 640 139 145 95 088 127 255 133 571 116 690 13 043 123 038 153 996
Årets resultat 165 944 129 113 120 643 81 263 130 209 88 860 91 422 83 367 91 841 114 264
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 441 070 427 433 407 055 407 556 408 193 408 377 403 453 402 313 423 001 438 217
Omsättningstillgångar 237 273 153 298 155 922 162 328 194 407 203 477 197 788 162 756 109 198 145 548
Tillgångar 678 343 580 731 562 977 569 884 602 600 611 854 601 241 565 069 532 199 583 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 543 044 510 704 499 859 487 157 529 585 524 979 550 896 539 176 493 190 478 142
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 25 000 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 5 420 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 135 299 70 026 63 118 82 727 73 014 61 874 50 344 20 472 39 009 105 623
Skulder och eget kapital 678 343 580 731 562 977 569 884 602 600 611 854 601 241 565 069 532 199 583 765
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 7 861 9 497 8 822 7 851 7 146 8 186 7 973 7 346 6 478 8 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 7 255 5 318 5 419 4 778 5 692 7 444 6 268 5 499 9 289 9 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 191 - - - 3 841 3 445
Sociala kostnader 7 797 6 721 5 532 6 167 6 109 6 624 6 392 5 834 6 916 7 075
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 398 44 661 33 649 36 427 28 346 31 554 33 312 38 051 23 361 124 656
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 8 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 066 7 444 5 608 6 071 3 543 4 508 4 759 5 436 3 894 20 776
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 4 259 4 198 3 804 3 766 2 528 3 356 3 640 3 788 4 021 4 745
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 645 -14 564 -12 051 -11 287 -10 274 -11 301 -15 266 -3 080 -14 598 -15 139
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,07% 32,73% -7,63% 28,51% -10,17% -5,28% -12,45% 62,88% -81,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,73% 26,42% 24,83% 17,04% 21,62% 21,89% 19,62% 2,44% 23,49% 26,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 443,67% 343,49% 415,41% 266,59% 459,56% 424,43% 354,04% 36,18% 535,11% 125,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 240,52% 186,45% 275,80% 218,52% 428,25% 448,76% 442,62% 373,93% 300,45% 32,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,05% 87,94% 88,79% 85,48% 87,88% 88,81% 91,63% 95,42% 92,67% 81,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,37% 218,92% 247,03% 196,22% 266,26% 328,86% 392,87% 795,02% 279,93% 137,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...