Visa allt om Lingfield AB
Visa allt om Lingfield AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 70 861 75 171 77 549 74 210 74 230 71 507 67 554 63 275 60 399 60 606
Övrig omsättning - - - - - - - 526 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 920 -8 481 6 130 4 852 8 038 7 481 6 523 3 625 1 741 8 923
Resultat efter finansnetto 1 935 -9 572 1 129 6 855 7 982 -1 466 6 088 3 729 614 8 092
Årets resultat 1 330 -7 717 -292 5 429 7 175 -1 143 6 050 3 725 633 8 087
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 585 31 096 43 470 43 573 43 942 42 424 49 159 46 841 48 046 38 675
Omsättningstillgångar 28 572 26 112 28 305 23 288 18 027 12 303 20 790 18 104 13 613 16 318
Tillgångar 59 157 57 208 - 66 861 61 969 54 727 69 949 64 944 61 659 54 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 468 47 800 56 462 55 914 50 502 43 327 44 470 38 420 34 694 34 061
Minoritetsintressen 0 337 393 180 170 176 140 102 97 118
Avsättningar (tkr) 0 0 901 677 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 10 000 13 300 6 000 11 000
Kortfristiga skulder 9 689 9 071 15 020 10 088 10 998 11 224 15 339 13 122 20 867 9 813
Skulder och eget kapital 59 157 57 208 - 66 861 61 969 54 727 69 949 64 944 61 659 54 993
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 *
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 327 2 605 3 484 3 302 3 256 3 013 3 522 3 412 3 079 3 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 17 092 16 853 17 398 16 338 16 154 15 305 14 307 13 989 12 673 12 619
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 8 001 7 250 7 942 7 479 7 318 7 148 6 868 7 120 6 685 6 840
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 70 861 75 171 77 549 74 210 74 230 71 507 67 554 63 801 60 399 60 606
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 52 51 52 53 50 49 49 49 50 51
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 363 1 474 1 491 1 400 1 485 1 459 1 379 1 291 1 208 1 188
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 580 564 607 566 573 521 521 518 481 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 831 -3 954 11 623 8 947 11 627 10 636 9 553 6 545 4 326 11 487
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,73% -3,07% 4,50% -0,03% 3,81% 5,85% 6,76% 4,76% -0,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,96% -14,81% - 10,32% 13,10% 13,90% 9,35% 6,95% 2,95% 16,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,14% -11,27% 7,94% 9,30% 10,93% 10,64% 9,68% 7,14% 3,02% 14,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,87% 82,50% 82,79% 83,00% 82,48% 84,23% 83,13% 82,84% 83,09% 83,91%
Rörelsekapital/omsättning 26,65% 22,67% 17,13% 17,79% 9,47% 1,51% 8,07% 7,87% -12,01% 10,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,62% 83,55% - 83,63% 81,85% 79,17% 63,57% 59,16% 56,27% 61,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 267,99% 259,54% 172,07% 205,45% 139,09% 91,53% 124,92% 127,66% 59,77% 154,10%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 095 4 375 5 528 6 186 5 807 6 424 5 422 5 763 5 358 5 980
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -121 498 573 444 390 769 379 498 506 393
Resultat efter finansnetto -1 091 -555 -4 430 2 437 -2 609 -7 729 379 1 152 392 7 505
Årets resultat -1 003 -645 -1 158 4 115 2 021 -5 704 1 168 3 152 3 292 7 505
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 279 36 154 37 230 39 008 35 372 19 168 27 602 27 619 27 529 13 448
Omsättningstillgångar 2 578 8 916 8 981 7 983 7 813 22 060 10 928 7 773 4 586 11 850
Tillgångar 37 857 45 069 46 211 46 991 43 185 41 228 38 531 35 393 32 115 25 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 282 38 285 38 930 40 088 35 973 33 953 33 982 30 603 27 451 24 159
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 574 6 784 7 280 6 902 7 211 7 275 4 549 4 789 4 664 1 138
Skulder och eget kapital 37 857 45 069 46 211 46 991 43 185 41 228 38 531 35 393 32 115 25 297
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 964 1 493 1 590 1 409 1 411 1 231 1 477 1 638 1 494 1 402
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 584 440 449 551 528 454 397 402
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 811 1 039 1 357 1 213 1 175 1 163 1 290 1 251 1 186 1 169
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 095 4 375 5 528 6 186 5 807 6 424 5 422 5 763 5 358 5 980
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 095 4 375 2 764 3 093 2 904 3 212 2 711 2 882 2 679 2 990
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 820 2 545 1 786 1 566 1 573 1 492 1 671 1 697 1 563 1 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -112 521 596 467 416 782 385 504 509 398
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,26% -20,86% -10,64% 6,53% -9,60% 18,48% -5,92% 7,56% -10,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,32% 1,10% 1,24% 5,19% 0,90% 1,90% 0,98% 3,25% 1,70% 29,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,91% 11,38% 10,37% 39,40% 6,72% 12,22% 6,99% 19,99% 10,17% 125,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,75% 48,73% 30,77% 17,47% 10,37% 230,15% 117,65% 51,78% -1,46% 179,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,48% 84,95% 84,24% 85,31% 83,30% 82,35% 88,19% 86,47% 85,48% 95,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 449,13% 131,43% 123,37% 115,66% 108,35% 303,23% 240,23% 162,31% 98,33% 1 041,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...