Visa allt om Nytida Eken Care AB
Visa allt om Nytida Eken Care AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 102 928 94 934 84 074 82 597 87 372 60 749 90 932 31 189 96 032 89 808
Övrig omsättning 48 198 125 24 175 115 172 - 533 799
Rörelseresultat (EBIT) 23 132 17 840 10 326 -343 -536 87 2 865 950 6 821 -1 244
Resultat efter finansnetto 23 209 17 934 10 234 -527 -645 88 2 744 916 6 190 -2 328
Årets resultat 0 0 0 0 -50 0 0 0 4 058 1 735
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 506 18 676 20 118 20 501 20 090 16 282 18 907 22 964 24 409 26 919
Omsättningstillgångar 26 255 19 882 12 607 11 279 14 309 12 770 18 061 12 241 10 895 13 285
Tillgångar 44 761 38 558 32 725 31 780 34 399 29 052 36 968 35 205 35 304 40 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 430 12 430 12 430 12 430 12 430 12 480 11 984 11 984 11 984 7 927
Obeskattade reserver 79 79 79 115 194 131 2 563 5 660 5 456 4 883
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 265 4 479
Kortfristiga skulder 32 252 26 049 20 216 19 235 21 775 16 441 22 421 17 561 17 599 22 916
Skulder och eget kapital 44 761 38 558 32 725 31 780 34 399 29 052 36 968 35 205 35 304 40 204
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 0 1 485
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 37 872 36 224 35 043 38 121 39 451 26 386 39 224 13 917 41 620 39 096
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 15 043 14 137 13 888 14 777 15 341 10 455 15 138 5 627 17 416 16 906
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 102 976 95 132 84 199 82 621 87 547 60 864 91 104 31 189 96 565 90 607
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 109 103 102 115 121 125 123 132 137 157
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 944 922 824 718 722 486 739 236 701 572
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 494 489 472 466 301 453 155 440 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 183 18 828 11 338 625 107 2 207 7 672 2 495 9 614 1 724
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,42% 12,92% 1,79% -5,47% 43,82% - 191,55% -67,52% 6,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 51,86% 46,54% 31,96% -0,78% -1,30% 0,87% 7,81% 2,70% 18,90% -2,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,55% 18,90% 12,44% -0,30% -0,51% 0,42% 3,18% 3,05% 6,95% -1,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,78%
Rörelsekapital/omsättning -5,83% -6,50% -9,05% -9,63% -8,55% -6,04% -4,79% -17,06% -6,98% -10,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,91% 32,40% 38,17% 39,39% 36,55% 43,29% 37,53% 45,89% 45,34% 28,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,41% 76,33% 62,36% 58,64% 65,71% 77,67% 80,55% 69,28% 61,48% 57,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...