Visa allt om Ristorante Salamis AB
Visa allt om Ristorante Salamis AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 199 4 280 4 046 3 920 4 159 4 317 3 325 3 482 3 730 3 441
Övrig omsättning 398 304 - - - 9 - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 191 197 33 50 82 226 -194 35 21 120
Resultat efter finansnetto 157 129 1 15 50 198 -217 10 -5 83
Årets resultat 119 94 -3 6 32 198 -217 10 -5 83
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 10 19 32 47 62 135 202 85
Omsättningstillgångar 913 919 944 1 010 982 992 817 828 830 908
Tillgångar 913 919 954 1 029 1 014 1 039 879 963 1 032 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 383 264 620 623 667 635 436 653 644 649
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 101 231 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 429 425 334 406 347 404 442 310 388 344
Skulder och eget kapital 913 919 954 1 029 1 014 1 039 879 963 1 032 993
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 300 300 300 300 300 300 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 594 1 704 1 455 1 103 1 024 941 988 927 941 848
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 629 597 512 461 419 403 359 307 360 341
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 50 0 0 0 0 0
Omsättning 4 597 4 584 4 046 3 920 4 159 4 326 3 325 3 482 3 730 3 444
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 600 611 674 653 693 720 554 580 622 574
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 318 332 330 313 292 275 264 236 270 233
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 191 207 43 63 97 249 -176 72 56 185
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,89% 5,78% 3,21% -5,75% -3,66% 29,83% -4,51% -6,65% 8,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,92% 21,44% 3,46% 4,86% 8,09% 21,75% -22,07% 3,84% 2,23% 12,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,55% 4,60% 0,82% 1,28% 1,97% 5,24% -5,83% 1,06% 0,62% 3,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,71% 71,03% 70,98% 71,33% 68,21% 67,57% 68,75% 68,21% 66,19% 65,65%
Rörelsekapital/omsättning 11,53% 11,54% 15,08% 15,41% 15,27% 13,62% 11,28% 14,88% 11,85% 16,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,95% 28,73% 64,99% 60,54% 65,78% 61,12% 49,60% 67,81% 62,40% 65,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,37% 200,47% 258,98% 232,76% 265,42% 229,21% 170,81% 246,13% 198,20% 244,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...