Visa allt om Ferruform Aktiebolag
Visa allt om Ferruform Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 229 523 1 113 086 1 146 435 1 109 829 1 104 250 1 004 447 1 218 180 964 434 513 757 1 235 595
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 25 588 5 257 88 036 -5 740 -79 773 -65 943 -60 997 -24 023 -155 106 3 253
Resultat efter finansnetto 25 479 5 046 87 749 -5 693 -79 927 -66 007 -61 141 -26 732 -158 261 1 093
Årets resultat -13 063 -8 879 -5 662 -6 276 -28 437 -15 840 -36 249 -20 125 -116 747 -1 852
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 338 845 362 712 283 260 224 421 232 861 273 227 335 672 499 480 546 533 580 040
Omsättningstillgångar 148 902 117 247 186 451 195 019 193 964 243 617 239 516 100 740 70 110 86 337
Tillgångar 487 747 479 959 469 711 419 440 426 825 516 844 575 188 600 220 616 643 666 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 385 99 448 108 327 113 989 120 265 125 692 134 162 133 782 134 229 134 415
Obeskattade reserver 155 439 155 439 141 514 114 685 114 101 159 101 206 833 217 954 217 954 217 954
Avsättningar (tkr) 11 962 7 103 5 096 5 721 8 061 47 565 39 727 41 583 38 245 36 537
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 233 962 217 969 214 774 185 045 184 398 184 486 194 466 206 901 226 215 277 471
Skulder och eget kapital 487 747 479 959 469 711 419 440 426 825 516 844 575 188 600 220 616 643 666 377
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 260 2 285 1 572 1 617 1 472 1 637 2 505 1 513 1 386 2 082
Varav tantiem till styrelse & VD 709 0 - - 0 0 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 202 566 202 344 178 370 182 276 242 917 206 677 226 197 213 134 163 570 206 472
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Sociala kostnader 100 202 89 703 86 139 74 619 88 784 88 734 97 518 77 444 63 150 82 540
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 229 523 1 113 086 1 146 435 1 109 829 1 104 250 1 004 447 1 218 180 964 434 513 757 1 235 595
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 438 450 424 464 445 521 585 572 562 616
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 807 2 474 2 704 2 392 2 481 1 928 2 082 1 686 914 2 006
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 696 654 628 557 749 570 558 511 406 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 83 726 58 691 127 217 51 384 -18 875 -7 431 2 538 41 253 -77 628 80 099
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,46% -2,91% 3,30% 0,51% 9,94% -17,55% 26,31% 87,72% -58,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,25% 1,10% 18,74% -1,26% -18,53% -12,38% -10,22% -4,00% -25,14% 0,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,08% 0,47% 7,68% -0,48% -7,16% -6,37% -4,82% -2,49% -30,18% 0,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,14% 2,70% 9,70% 1,79% -4,68% -4,21% -3,34% -0,42% -26,33% 2,34%
Rörelsekapital/omsättning -6,92% -9,05% -2,47% 0,90% 0,87% 5,89% 3,70% -11,01% -30,38% -15,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,57% 45,98% 46,56% 48,50% 49,03% 47,01% 49,83% 49,05% 47,82% 43,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,94% 14,23% 38,54% 53,60% 60,66% 84,30% 77,31% 6,54% 5,92% 4,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...