Visa allt om Cosmos Plåtslageri AB
Visa allt om Cosmos Plåtslageri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 690 1 445 2 257 2 007 4 233 2 741 2 637 3 750 3 271 2 218
Övrig omsättning - 3 17 - - - - 92 - -
Rörelseresultat (EBIT) -28 -99 36 -341 670 281 -107 377 542 78
Resultat efter finansnetto -28 -99 36 -338 669 279 -111 373 542 77
Årets resultat 2 -1 17 1 366 148 -12 197 298 41
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 470 410 350 424 528 436 508 530 165 182
Omsättningstillgångar 196 332 619 602 869 668 498 970 891 408
Tillgångar 666 742 969 1 026 1 397 1 104 1 006 1 500 1 056 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 462 460 462 445 589 413 445 617 570 272
Obeskattade reserver 2 33 131 119 462 292 221 320 224 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 7 30 72 92 264 0 11
Kortfristiga skulder 201 249 376 455 316 327 249 299 263 221
Skulder och eget kapital 666 742 969 1 026 1 397 1 104 1 006 1 500 1 056 590
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 176 - 0 - 0 336 375 325 300 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 536 833 937 643 434 394 378 497 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 171 309 322 367 374 327 353 331 265 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 145 190 180 160 150 0
Omsättning 690 1 448 2 274 2 007 4 233 2 741 2 637 3 842 3 271 2 218
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 3 3 3 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 723 752 669 1 411 1 371 1 319 1 875 1 090 739
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 423 422 440 456 567 561 528 361 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 -99 47 -177 843 413 27 502 603 173
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,25% -35,98% 12,46% -52,59% 54,43% 3,94% -29,68% 14,64% 47,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,20% -13,34% 3,82% -32,65% 48,03% 25,45% -10,54% 25,67% 51,42% 13,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,06% -6,85% 1,64% -16,69% 15,85% 10,25% -4,02% 10,27% 16,60% 3,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,20% 78,48% 78,51% 78,08% 100,00% 72,82% 60,98% 70,19% 68,51% 88,19%
Rörelsekapital/omsättning -0,72% 5,74% 10,77% 7,32% 13,06% 12,44% 9,44% 17,89% 19,20% 8,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,60% 65,46% 58,22% 51,92% 66,54% 56,90% 60,43% 56,49% 69,25% 56,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,51% 133,33% 164,63% 132,31% 275,00% 204,28% 200,00% 303,01% 293,16% 115,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...