Visa allt om Gotlands Elförsäljning Aktiebolag
Visa allt om Gotlands Elförsäljning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 152 271 173 906 167 366 16 307 23 613 26 630 25 034 33 284 28 352 24 719
Övrig omsättning 1 660 436 5 8 2 9 46 17 7 82
Rörelseresultat (EBIT) 15 563 9 508 8 880 2 695 2 880 1 883 2 155 2 142 1 830 1 919
Resultat efter finansnetto 15 710 9 914 9 628 3 718 3 952 2 097 2 277 3 293 2 334 2 140
Årets resultat 12 9 84 13 2 912 1 545 1 679 2 407 1 680 1 542
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 48 163 278 393
Omsättningstillgångar 38 989 46 146 45 329 18 057 15 847 22 712 65 178 61 133 77 592 57 220
Tillgångar 38 989 46 146 45 329 18 057 15 847 22 712 65 226 61 296 77 870 57 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 789 9 777 9 768 9 684 9 671 9 666 9 632 9 611 9 437 9 413
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 870 2 518 2 166 1 915 1 660 1 362 1 199 1 370 1 621 1 868
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 331 33 851 33 395 6 458 4 516 11 684 54 395 50 315 66 812 46 332
Skulder och eget kapital 38 989 46 146 45 329 18 057 15 847 22 712 65 226 61 296 77 870 57 613
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 665 683 649 608 166 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 404 641 612 350 420 583 575 528 491 470
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 934 1 014 829 935 601 460 177 346 259 335
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 153 931 174 342 167 371 16 315 23 615 26 639 25 080 33 301 28 359 24 801
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 76 136 86 953 83 683 16 307 23 613 26 630 25 034 33 284 28 352 24 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 002 1 169 1 045 1 893 1 187 1 043 752 874 750 805
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 563 9 508 8 880 2 695 2 880 1 931 2 270 2 257 1 945 2 048
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,44% 3,91% 926,34% -30,94% -11,33% 6,38% -24,79% 17,40% 14,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,32% 21,51% 21,24% 20,59% 24,94% 9,29% 3,60% 5,47% 3,09% 3,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,32% 5,71% 5,75% 22,80% 16,74% 7,93% 9,38% 10,07% 8,48% 8,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,59% 13,65% 12,76% 83,18% 54,72% 47,88% 52,22% 38,64% 49,04% 55,29%
Rörelsekapital/omsättning 8,31% 7,07% 7,13% 71,13% 47,99% 41,41% 43,07% 32,50% 38,02% 44,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,11% 21,19% 21,55% 53,63% 61,03% 42,56% 14,77% 15,68% 12,12% 16,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,07% 136,32% 135,74% 279,61% 350,91% 194,39% 119,82% 121,50% 116,13% 123,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...