Visa allt om Svenska Campingpärlor AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-10 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 202 391 188 340 167 427 57 984 39 977 30 139 39 002 34 039 34 238 33 768
Övrig omsättning 5 641 2 966 2 141 - 476 - - - - 972
Rörelseresultat (EBIT) 36 202 35 072 28 440 10 057 7 871 3 284 -3 311 -1 706 931 831
Resultat efter finansnetto 34 698 33 833 26 580 9 505 7 311 2 743 -4 232 -2 699 -376 192
Årets resultat 1 698 16 507 -4 029 2 391 4 216 3 425 -4 232 -1 620 -10 -8
Balansräkningar (tkr)
2019-10 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 147 143 125 152 465 108 269 45 893 44 881 45 569 51 319 54 558 57 186
Omsättningstillgångar 99 094 92 501 69 785 21 466 11 075 11 001 10 052 6 710 6 571 5 428
Tillgångar 235 241 235 625 222 250 129 735 56 967 55 882 55 621 58 030 61 129 62 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 982 47 284 30 777 33 801 16 702 12 486 3 061 7 293 8 912 8 922
Obeskattade reserver 20 252 20 927 16 433 9 330 981 0 0 0 1 079 1 446
Avsättningar (tkr) 34 0 470 313 6 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 56 330 68 950 79 490 55 219 28 400 34 400 42 150 42 650 43 150 43 650
Kortfristiga skulder 109 643 98 464 95 079 31 071 10 878 8 996 10 410 8 087 7 987 8 596
Skulder och eget kapital 235 241 235 625 222 250 129 735 56 967 55 882 55 621 58 030 61 129 62 615
Löner & utdelning (tkr)
2019-10
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 645
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 50 438 - - 14 111 11 584 10 082 14 223 12 247 11 350 10 781
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 18 122 - - 4 646 3 928 3 250 4 737 3 958 3 837 4 259
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 208 032 191 306 169 568 57 984 40 453 30 139 39 002 34 039 34 238 34 740
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 139 126 114 35 31 41 41 34 38 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 456 1 495 1 469 1 657 1 290 735 951 1 001 901 866
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 479 475 551 496 334 454 477 408 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 518 47 151 38 003 14 868 10 992 5 435 2 813 1 810 4 447 3 911
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,46% 12,49% 188,75% 45,04% 32,64% -22,72% 14,58% -0,58% 1,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,41% 14,92% 12,81% 7,76% 13,82% 5,91% -5,89% -2,84% 1,68% 1,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,91% 18,66% 17,01% 17,36% 19,69% 10,95% -8,39% -4,84% 2,99% 2,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,87% 87,78% 85,37% 86,51% 87,15% 87,99% 84,44% 82,66% 82,74% 83,78%
Rörelsekapital/omsättning -5,21% -3,17% -15,11% -16,56% 0,49% 6,65% -0,92% -4,05% -4,14% -9,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,54% 27,00% 19,62% 31,66% 30,66% 22,34% 5,50% 12,57% 15,88% 15,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,86% 90,03% 71,08% 67,22% 99,49% 119,46% 94,27% 78,90% 77,41% 58,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...