Visa allt om Hamrestaden Aktiebolag
Visa allt om Hamrestaden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 889 1 497 1 501 1 322 1 318 1 068 1 276 1 380 1 328 1 032
Övrig omsättning - 1 074 - - 1 9 4 5 8 7
Rörelseresultat (EBIT) 171 815 -38 230 185 75 149 130 230 177
Resultat efter finansnetto 112 783 -114 148 81 12 149 100 148 137
Årets resultat 179 489 3 76 39 18 91 48 74 74
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 263 2 884 3 795 3 843 3 892 3 947 2 231 2 284 2 224 2 280
Omsättningstillgångar 342 413 224 305 372 271 541 407 373 345
Tillgångar 4 605 3 297 4 019 4 148 4 263 4 217 2 772 2 691 2 597 2 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 242 954 951 876 837 869 778 730 656
Obeskattade reserver 279 200 46 166 126 102 118 98 70 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 528 2 437 2 675 2 805 3 003 3 057 1 506 1 527 1 543 1 686
Kortfristiga skulder 377 418 345 228 260 222 279 288 254 252
Skulder och eget kapital 4 605 3 297 4 019 4 148 4 263 4 217 2 772 2 691 2 597 2 625
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 110 672 448 396 441 378 373 325 316 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 93 186 208 2 17 8 28 101 32 29
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 73 288 245 155 170 148 153 179 135 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 889 2 571 1 501 1 322 1 319 1 077 1 280 1 385 1 336 1 039
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 1 - - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 889 749 751 1 322 - - 1 276 1 380 1 328 1 032
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 303 580 466 561 - - 570 617 493 506
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 202 846 10 278 235 125 202 188 286 220
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,61% -0,27% 13,54% 0,30% 23,41% -16,30% -7,54% 3,92% 28,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,80% 24,99% -0,92% 5,59% 4,48% 2,02% 5,95% 5,35% 8,86% 6,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,69% 55,04% -2,47% 17,55% 14,49% 7,96% 12,93% 10,43% 17,32% 17,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,94% -0,33% -8,06% 5,82% 8,50% 4,59% 20,53% 8,62% 8,96% 9,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,87% 12,07% 24,63% 25,88% 22,73% 21,63% 34,49% 31,53% 30,05% 25,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,72% 98,80% 64,93% 133,77% 143,08% 122,07% 193,91% 141,32% 120,08% 136,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...