Visa allt om Bröderna Göran & Stig - Transport Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Göran & Stig - Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 258 1 130 1 200 1 113 416 472 1 743 2 043 2 146 2 231
Övrig omsättning - - - - - 54 - - 706 703
Rörelseresultat (EBIT) 27 -46 97 3 -48 -80 -48 -190 849 538
Resultat efter finansnetto 50 -47 112 23 7 -55 -38 -135 1 026 1 315
Årets resultat 95 21 88 17 -2 387 197 46 244 1 044
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 768 1 902 1 051 1 191 1 112 438 1 137 1 356 1 658 1 642
Omsättningstillgångar 657 681 1 863 1 914 2 473 2 752 2 642 2 618 2 591 1 836
Tillgångar 2 426 2 582 2 914 3 104 3 585 3 190 3 779 3 974 4 248 3 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 973 2 268 2 447 2 560 2 743 2 745 2 538 2 341 2 295 2 151
Obeskattade reserver 102 168 244 245 245 237 817 1 125 1 326 595
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 69 240 0 52 152 251 332
Kortfristiga skulder 350 146 223 230 356 209 372 358 376 400
Skulder och eget kapital 2 426 2 582 2 914 3 104 3 585 3 190 3 779 3 974 4 248 3 477
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 127 576 574 540 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 483 483 429 429 156 22 17 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - 0
Sociala kostnader 196 177 137 137 57 135 353 348 334 370
Utdelning till aktieägare 166 390 200 200 200 0 180 0 0 100
Omsättning 1 258 1 130 1 200 1 113 416 526 1 743 2 043 2 852 2 934
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 629 565 600 557 208 236 872 1 022 1 073 1 116
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 340 333 290 287 108 144 476 464 439 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 126 34 184 94 -14 -71 201 161 1 000 912
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,33% -5,83% 7,82% 167,55% -11,86% -72,92% -14,68% -4,80% -3,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,18% -1,78% 3,98% 1,06% 0,33% -1,60% -0,82% -2,92% 24,88% 38,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,21% -4,07% 9,67% 2,96% 2,88% -10,81% -1,78% -5,68% 49,25% 60,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,40% 47,35% 136,67% 151,30% 508,89% 538,77% 130,24% 110,62% 103,22% 64,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,61% 92,91% 90,51% 88,29% 81,55% 91,53% 83,09% 79,29% 76,50% 74,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,71% 466,44% 835,43% 832,17% 694,66% 1 316,75% 710,22% 731,28% 689,10% 459,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...