Visa allt om Östersundshem AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 248 275 983 134 359 305 329 600
Övrig omsättning 28 058 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 455 750 576 73 856 31 955
Resultat efter finansnetto 36 404 740 932 59 517 15 188
Årets resultat 14 867 673 581 4 778 1 166
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 793 148 1 805 752 1 695 753 1 565 615
Omsättningstillgångar 256 893 325 423 98 690 37 736
Tillgångar 2 050 041 2 131 175 1 794 443 1 603 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 358 538 1 325 669 599 941 572 354
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 544 3 952 6 262 4 098
Långfristiga skulder 625 067 515 201 765 000 915 003
Kortfristiga skulder 62 892 286 353 423 240 111 896
Skulder och eget kapital 2 050 041 2 131 175 1 794 443 1 603 351
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 1 609 1 571 1 568 1 593
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 24 588 22 549 21 510 17 814
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 11 624 11 504 10 464 9 041
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 276 333 983 134 359 305 329 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 57 55 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 356 17 248 6 533 6 867
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 625 610 593
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 93 802 797 196 127 104 93 867
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -74,75% 173,62% 9,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,12% 35,32% 4,14% 2,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,50% 76,57% 20,68% 9,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 77,80% 24,56% 12,85%
Rörelsekapital/omsättning 78,14% 3,97% -90,33% -22,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,27% 62,20% 33,43% 35,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 393,00% 113,64% 21,95% 15,14%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 219 274 289 930 326 477 313 403 299 879 286 638 280 813 267 929 259 474 248 868
Övrig omsättning 10 253 - - - - 4 780 10 149 2 122 2 153 4 522
Rörelseresultat (EBIT) 27 999 72 679 76 856 34 481 51 080 47 356 40 182 18 768 26 773 53 932
Resultat efter finansnetto 63 614 750 404 63 547 18 567 30 444 24 185 15 466 950 5 268 26 028
Årets resultat 26 612 688 920 15 20 298 3 416 133 6 196 13
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 829 927 1 142 497 1 694 507 1 568 936 1 353 444 1 328 194 1 360 852 1 386 856 1 247 261 1 206 069
Omsättningstillgångar 241 019 1 000 992 86 112 8 714 34 476 26 607 23 051 12 730 30 361 8 478
Tillgångar 2 070 946 2 143 489 1 780 619 1 577 650 1 387 920 1 354 801 1 383 903 1 399 586 1 277 622 1 214 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 364 722 1 320 686 579 233 556 676 555 700 534 421 521 395 510 661 509 202 502 143
Obeskattade reserver 15 601 17 516 28 014 21 525 18 043 14 917 9 710 8 869 10 000 8 420
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 10 16 29 47
Långfristiga skulder 625 000 515 000 765 000 915 003 765 003 765 003 805 006 725 021 685 027 665 069
Kortfristiga skulder 65 623 290 287 408 372 84 446 49 174 40 460 47 782 155 019 73 364 38 868
Skulder och eget kapital 2 070 946 2 143 489 1 780 619 1 577 650 1 387 920 1 354 801 1 383 903 1 399 586 1 277 622 1 214 547
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 609 1 571 1 568 1 593 1 188 1 186 1 176 991 953 917
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 588 22 549 21 510 17 814 16 245 14 676 13 231 12 694 10 984 9 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 11 624 11 504 10 464 9 041 8 396 7 868 6 036 7 370 6 527 5 355
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 229 527 289 930 326 477 313 403 299 879 291 418 290 962 270 051 261 627 253 390
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 57 55 48 47 43 40 39 35 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 847 5 086 5 936 6 529 6 380 6 666 7 020 6 870 7 414 7 777
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 625 610 593 550 576 488 560 550 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 149 98 829 129 815 86 182 86 325 82 256 75 795 48 431 62 266 81 963
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,37% -11,19% 4,17% 4,51% 4,62% 2,07% 4,81% 3,26% 4,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,41% 35,56% 4,41% 2,29% 3,74% 3,56% 2,96% 1,38% 2,16% 4,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,22% 262,91% 24,05% 11,52% 17,29% 16,83% 14,60% 7,23% 10,64% 22,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 29,91% 27,78% 14,23% 19,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 79,99% 245,13% -98,71% -24,16% -4,90% -4,83% -8,81% -53,11% -16,57% -12,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,49% 62,25% 33,76% 36,35% 41,05% 40,26% 38,19% 36,95% 40,43% 41,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 367,28% 344,83% 21,09% 10,32% 70,11% 65,76% 48,24% 8,21% 41,38% 21,81%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...