Visa allt om Långebro MC & Cykel Center AB
Visa allt om Långebro MC & Cykel Center AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 684 9 986 8 461 7 671 8 094 7 840 8 734 8 254 7 574 5 569
Övrig omsättning 13 5 7 10 22 6 4 3 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 277 398 290 151 156 18 93 186 227 41
Resultat efter finansnetto 205 319 181 -8 2 -155 -31 80 123 -28
Årets resultat 111 171 160 -8 2 -141 0 55 65 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 144 136 47 45 67 66 77 65 58 43
Omsättningstillgångar 3 029 3 177 3 392 3 218 3 816 3 556 3 717 3 663 3 357 3 105
Tillgångar 3 173 3 313 3 438 3 263 3 883 3 622 3 794 3 728 3 415 3 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 658 547 376 217 225 223 363 363 346 281
Obeskattade reserver 180 118 18 0 0 0 15 47 42 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 534 1 676 1 996 2 199 2 407 2 442 2 192 1 671 1 687 1 426
Kortfristiga skulder 802 972 1 048 848 1 251 957 1 223 1 646 1 339 1 431
Skulder och eget kapital 3 173 3 313 3 438 3 263 3 883 3 622 3 794 3 728 3 415 3 148
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 445 436 407 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 820 799 790 788 856 412 365 324 387
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 416 338 344 338 340 325 317 333 312
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
Omsättning 9 697 9 991 8 468 7 681 8 116 7 846 8 738 8 257 7 575 5 569
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 329 2 820 2 557 2 698 2 613 2 911 2 751 2 525 1 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 417 383 383 380 403 399 376 367 274
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 300 416 310 173 179 44 119 204 247 64
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,02% 18,02% 10,30% -5,23% 3,24% -10,24% 5,82% 8,98% 36,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,82% 12,07% 8,61% 4,78% 4,07% 0,55% 2,48% 4,99% 6,65% 1,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,89% 4,01% 3,50% 2,03% 1,95% 0,26% 1,08% 2,25% 3,00% 0,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,08% 22,58% 24,62% 24,52% 23,67% 24,17% 22,94% 24,06% 27,20% 30,42%
Rörelsekapital/omsättning 23,00% 22,08% 27,70% 30,90% 31,69% 33,15% 28,56% 24,44% 26,64% 30,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,16% 19,29% 11,34% 6,65% 5,79% 6,16% 9,86% 10,67% 11,02% 9,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,45% 12,65% 21,28% 20,64% 27,50% 17,45% 27,80% 16,59% 17,55% 18,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...