Visa allt om Valbohem AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 40 374 40 291 39 524 41 847 43 599 38 080 36 885 36 478 35 985 35 176
Övrig omsättning 539 1 299 573 69 1 216 1 005 836 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 185 80 1 947 2 621 13 496 3 462 3 446 4 359 4 178 3 966
Resultat efter finansnetto -456 -939 -84 292 10 574 85 -14 406 242 329
Årets resultat -653 -1 007 -252 124 6 215 210 276 195 104 85
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 460 162 334 166 818 167 350 163 499 152 026 142 496 143 020 142 376 143 157
Omsättningstillgångar 13 018 13 557 8 455 11 690 14 497 5 912 14 125 8 623 3 422 3 549
Tillgångar 173 478 175 892 175 273 179 041 177 995 157 937 156 621 151 643 145 798 146 706
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 134 13 787 14 794 15 047 14 921 8 706 8 496 8 220 8 025 7 920
Obeskattade reserver 3 183 3 211 3 313 3 234 3 133 530 755 1 089 946 852
Avsättningar (tkr) 262 495 272 278 269 280 305 320 335 324
Långfristiga skulder 151 000 151 000 151 000 151 000 151 000 141 000 141 000 135 031 130 096 130 157
Kortfristiga skulder 5 899 7 399 5 893 9 482 8 671 7 420 6 064 6 983 6 395 7 452
Skulder och eget kapital 173 478 175 892 175 273 179 041 177 995 157 937 156 621 151 643 145 798 146 706
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 939 908 871 786 762 968
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 4 247 4 080 3 311 3 429 3 415 738
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - - 2 815 1 995 2 037 1 958 1 761 2 302
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 913 41 590 40 097 41 916 44 815 39 085 37 721 36 478 35 985 35 176
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 17 16 15 13 16 16 13 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 884 2 370 2 470 2 790 3 354 2 380 2 305 2 806 2 570 2 931
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 759 630 583 588 626 492 445 475 424 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 044 5 869 7 676 7 844 18 357 9 065 7 799 8 588 8 335 7 871
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,21% 1,94% -5,55% -4,02% 14,49% 3,24% 1,12% 1,37% 2,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,11% 0,06% 1,13% 1,47% 7,61% 2,21% 2,27% 2,92% 2,90% 2,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,48% 0,24% 5,02% 6,30% 31,05% 9,19% 9,62% 12,13% 11,75% 11,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,46% 47,37% 48,65% 44,22% 62,10% 45,97% 42,72% 26,50% 25,13% 27,91%
Rörelsekapital/omsättning 17,63% 15,28% 6,48% 5,28% 13,36% -3,96% 21,85% 4,50% -8,26% -11,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,00% 9,26% 9,91% 9,81% 9,76% 5,77% 5,80% 5,98% 5,98% 5,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,21% 182,00% 141,32% 122,03% 166,07% 78,36% 231,43% 121,77% 51,35% 45,77%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...