Visa allt om Joakim Engdahl Livs AB
Visa allt om Joakim Engdahl Livs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 45 253 44 977 45 857 44 412 45 668 50 903 49 543 43 392 37 369 34 794
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 684 1 293 1 052 90 -95 243 1 777 1 027 1 309 -110
Resultat efter finansnetto 651 1 267 1 266 -49 -140 201 1 714 1 065 1 356 -101
Årets resultat 793 934 1 028 0 -91 0 879 607 732 290
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 165 3 271 1 879 1 562 1 822 2 194 1 459 1 090 1 277 1 341
Omsättningstillgångar 4 537 4 414 4 773 4 933 4 866 5 150 7 398 6 509 4 531 2 948
Tillgångar 7 702 7 684 6 651 6 494 6 689 7 344 8 857 7 599 5 807 4 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 790 3 396 2 463 1 685 1 935 2 426 2 826 2 647 2 240 1 608
Obeskattade reserver 1 082 1 461 1 404 1 401 1 503 1 559 1 460 967 769 440
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 829 2 827 2 785 3 409 3 251 3 359 4 571 3 985 2 798 2 241
Skulder och eget kapital 7 702 7 684 6 651 6 494 6 689 7 344 8 857 7 599 5 807 4 289
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 481 449 374 472 484 502 360 495
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 4 474 4 208 3 763 3 714 3 637 3 599 3 349 3 012 2 859 2 791
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 709 1 428 1 460 1 426 1 433 1 260 1 279 1 282 1 240 1 271
Utdelning till aktieägare 400 400 0 150 250 100 400 700 200 100
Omsättning 45 253 44 977 45 857 44 412 45 668 50 903 49 543 43 392 37 369 34 794
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 14 14 14 15 14 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 017 3 213 3 276 3 172 3 262 3 394 3 539 3 338 2 875 2 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 412 403 407 399 389 355 365 369 343 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 163 1 608 1 314 367 238 587 2 085 1 460 1 717 216
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,61% -1,92% 3,25% -2,75% -10,28% 2,75% 14,18% 16,12% 7,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,22% 16,85% 19,34% 1,76% -0,25% 7,18% 20,40% 14,48% 23,40% -1,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,57% 2,88% 2,80% 0,26% -0,04% 1,04% 3,65% 2,54% 3,64% -0,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,88% 16,58% 15,52% 13,62% 12,87% 12,39% 15,59% 15,03% 18,58% 14,95%
Rörelsekapital/omsättning 3,77% 3,53% 4,34% 3,43% 3,54% 3,52% 5,71% 5,82% 4,64% 2,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,17% 59,03% 53,50% 41,85% 45,49% 48,68% 44,06% 44,00% 48,11% 44,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,42% 106,01% 122,69% 69,38% 69,82% 44,69% 42,92% 70,16% 119,59% 76,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...