Visa allt om Falkenbergs Rör Förvaltnings AB
Visa allt om Falkenbergs Rör Förvaltnings AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 110 334 84 932 162 550 117 197 179 244 182 602 148 148 134 854 125 133 89 877
Övrig omsättning 24 68 1 847 592 2 602 186 492 21 41 30
Rörelseresultat (EBIT) 4 876 771 -12 229 -2 268 -6 457 -4 931 5 390 5 940 6 319 -1 260
Resultat efter finansnetto 4 595 448 -14 411 -1 015 -8 185 -5 987 4 039 4 851 5 059 -1 905
Årets resultat 3 496 -174 -8 749 -54 -7 128 -4 175 1 990 2 967 3 562 -1 501
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 782 17 395 18 276 18 461 18 658 21 570 10 149 10 414 9 584 8 649
Omsättningstillgångar 21 903 18 447 22 482 36 992 51 618 55 343 53 772 42 962 43 958 32 667
Tillgångar 35 685 35 841 40 758 55 453 70 276 76 913 63 921 53 376 53 542 41 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 394 726 900 5 649 5 655 12 683 11 907 10 418 8 451 4 889
Minoritetsintressen 1 758 1 119 0 0 316 1 272 1 009 578 0 0
Avsättningar (tkr) 0 10 60 710 700 720 1 159 959 777 440
Långfristiga skulder 10 840 19 066 8 680 6 861 8 490 9 555 8 328 7 955 8 178 8 741
Kortfristiga skulder 16 693 14 921 31 118 42 233 55 114 52 683 41 517 33 466 36 137 27 246
Skulder och eget kapital 35 685 35 841 40 758 55 453 70 276 76 913 63 921 53 376 53 542 41 316
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 2 011 0 1 181 603 2 110 1 634 1 331 1 662 1 438 1 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 287 134
Löner till övriga anställda 22 608 0 34 253 30 073 39 852 37 149 31 596 25 995 24 933 20 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 9 747 0 13 255 11 637 16 947 15 661 13 398 11 663 11 213 9 411
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 110 358 85 000 164 397 117 789 181 846 182 788 148 640 134 875 125 174 89 907
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 0 66 88 123 125 99 86 84 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 902 - 2 463 1 332 1 457 1 461 1 496 1 568 1 490 1 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 - 772 508 507 458 493 482 480 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 308 1 464 -9 600 -670 -3 504 -3 828 6 526 6 691 7 000 -407
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -47,75% 38,70% -34,62% -1,84% 23,26% 9,86% 7,77% 39,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,89% 4,17% -29,97% 0,47% -9,16% -5,99% 8,67% 11,68% 11,85% -2,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,49% 1,76% -7,51% 0,22% -3,59% -2,52% 3,74% 4,62% 5,07% -1,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,97% 48,05% 56,83% 53,98% 47,18% 45,10% 42,88% 49,89% 42,80% 30,57%
Rörelsekapital/omsättning 4,72% 4,15% -5,31% -4,47% -1,95% 1,46% 8,27% 7,04% 6,25% 6,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,92% 2,03% 2,21% 10,19% 8,05% 16,49% 18,63% 19,52% 15,78% 11,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,87% 98,70% 55,79% 67,32% 74,44% 91,28% 116,04% 104,36% 101,76% 94,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 140 2 954 2 553 7 251 2 306 4 003 2 680 1 524 1 454 1 280
Övrig omsättning - - - - 1 577 214 1 233 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 595 781 716 -1 113 1 451 2 207 1 702 856 267 497
Resultat efter finansnetto 1 357 454 280 -912 1 898 4 832 -3 952 2 665 315 331
Årets resultat 987 371 198 -912 -9 853 283 -4 207 2 497 343 305
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 216 15 714 16 109 16 086 16 876 19 937 19 604 20 322 12 410 9 884
Omsättningstillgångar 368 753 963 1 044 821 2 957 2 185 5 224 568 2 924
Tillgångar 15 584 16 467 17 072 17 129 17 697 22 894 21 789 25 545 12 978 12 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 043 1 056 685 702 781 6 634 6 350 10 740 3 400 3 485
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 411 1 472 1 533 0 0
Långfristiga skulder 9 580 14 283 14 931 15 426 15 954 12 975 11 299 9 930 7 885 7 190
Kortfristiga skulder 3 961 1 129 1 457 1 002 962 1 874 2 667 3 340 1 693 2 134
Skulder och eget kapital 15 584 16 467 17 072 17 129 17 697 22 894 21 789 25 545 12 978 12 809
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 240 - - 0 270 153 231 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 230 338 408 1 658 0 84 84 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 82 97 137 689 175 178 473 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500
Omsättning 3 140 2 954 2 553 7 251 3 883 4 217 3 913 1 524 1 454 1 280
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 5 1 2 2 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 140 2 954 2 553 1 450 2 306 2 002 1 340 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 375 413 488 836 212 406 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 909 1 098 1 096 -635 2 024 2 764 2 252 1 173 569 776
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,30% 15,71% -64,79% 214,44% -42,39% 49,37% 75,85% 4,81% 13,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,23% 4,74% 4,19% -2,11% 12,31% 22,48% -14,50% 11,53% 5,36% 5,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 50,80% 26,44% 28,05% -4,99% 94,49% 128,58% -117,91% 193,31% 47,80% 57,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 94,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -114,43% -12,73% -19,35% 0,58% -6,11% 27,05% -17,99% 123,62% -77,37% 61,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,11% 6,41% 4,01% 4,10% 4,41% 28,98% 29,14% 42,04% 26,20% 27,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,29% 66,70% 66,09% 104,19% 85,34% 157,79% 81,93% 156,41% 33,55% 137,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...