Visa allt om Byggelitgruppen Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2009-12
Nettoomsättning 207 266 143 186 159 032 163 951 177 448 181 069 164 681 226 799 315 889
Övrig omsättning 10 532 6 409 4 333 1 322 2 372 2 568 3 118 5 823 9 160
Rörelseresultat (EBIT) 20 002 3 094 2 546 3 572 5 193 -3 883 -5 268 1 797 -19 687
Resultat efter finansnetto 19 555 2 546 1 927 2 960 4 183 -4 674 -6 310 667 -25 123
Årets resultat 15 671 1 939 1 564 2 256 3 160 -2 117 -6 310 469 -23 918
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 116 19 445 20 985 19 003 20 148 20 939 18 730 17 687 41 341
Omsättningstillgångar 51 809 41 469 45 311 49 697 45 983 54 047 44 026 53 548 98 554
Tillgångar 76 926 60 915 66 296 68 700 66 130 74 986 62 756 71 235 139 895
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 349 23 679 21 740 21 031 13 774 10 614 8 534 8 249 -11 922
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 57 192 274 221 247 189 210 167 13 859
Långfristiga skulder 0 1 461 2 131 4 333 10 500 12 500 17 970 33 946 77 025
Kortfristiga skulder 37 520 35 583 42 151 43 115 41 609 51 683 36 043 28 873 60 931
Skulder och eget kapital 76 926 60 915 66 296 68 700 66 130 74 986 62 756 71 235 139 895
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 1 383 1 229 1 139 1 897 872 807 702 777
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 23 885 26 207 25 364 27 267 29 150 29 258 36 682 49 335
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader - 9 251 11 366 11 285 12 751 12 003 11 554 14 078 21 444
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 217 798 149 595 163 365 165 273 179 820 183 637 167 799 232 622 325 049
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 64 57 65 62 74 75 78 98 150
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 239 2 512 2 447 2 644 2 398 2 414 2 111 2 314 2 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 606 597 609 566 560 534 525 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 998 3 094 5 975 6 389 7 917 -363 -2 372 3 870 -12 807
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,75% -9,96% - -7,61% -2,00% 9,95% -27,39% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,08% 5,11% 3,86% 5,21% 7,88% -5,14% -8,31% 2,60% -14,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,68% 2,17% 1,61% 2,18% 2,94% -2,13% -3,17% 0,82% -6,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,13% 8,30% 9,40% 11,22% 12,98% 6,59% 4,55% 4,28% 1,73%
Rörelsekapital/omsättning 6,89% 4,11% 1,99% 4,01% 2,46% 1,31% 4,85% 10,88% 11,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,15% 38,87% 32,79% 30,61% 20,83% 14,15% 13,60% 11,58% -8,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,63% 53,11% 36,53% 75,39% 58,75% 55,79% 66,88% 95,62% 93,47%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 10 058 1 216 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 178 5 -20 -289 -18 -8 -1 -8 -10 -19
Resultat efter finansnetto 163 5 -20 -289 -17 -308 0 -8 -9 1 981
Årets resultat 9 798 4 -20 -289 -17 -308 0 -8 -9 1 981
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 093 10 893 10 893 10 843 10 843 10 843 10 843 50 50 50
Omsättningstillgångar 15 559 3 108 2 789 3 201 5 149 5 166 5 474 1 504 1 510 1 517
Tillgångar 26 652 14 001 13 683 14 044 15 992 16 009 16 317 1 554 1 560 1 567
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 482 13 684 13 680 13 700 15 989 11 007 11 315 522 530 540
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 5 000 5 000 900 900 900
Kortfristiga skulder 3 170 318 3 344 3 3 3 132 130 127
Skulder och eget kapital 26 652 14 001 13 683 14 044 15 992 16 009 16 317 1 554 1 560 1 567
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - 0
Sociala kostnader - - - - 0 0 - 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 13 580 2 000 0 0 0 0 0
Omsättning 10 058 1 216 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 - - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 178 5 -20 -289 -18 -8 -1 -8 -10 -19
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 727,14% - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,71% 0,41% - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,89% 4,77% - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,51% 3,21% - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 123,18% 229,44% - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,11% 97,74% 99,98% 97,55% 99,98% 68,76% 69,34% 33,59% 33,97% 34,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 490,82% 977,36% 92 966,67% 930,52% 171 633,33% 172 200,00% 182 466,67% 1 139,39% 1 161,54% 1 194,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!