Visa allt om Bjäre Kraft Energi AB
Visa allt om Bjäre Kraft Energi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 19 625 14 076 10 847 6 192 6 201 2 537 2 176 612 644 926
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 480 -4 745 -4 729 -5 362 1 116 -315 105 -89 -137 146
Resultat efter finansnetto -1 329 -13 861 -12 694 -6 579 -74 8 220 165 342 -1 172 -840
Årets resultat -1 859 -5 986 -6 174 -79 -10 236 3 756 -5 928 252 -890 -559
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 112 126 454 148 868 121 443 109 234 86 152 75 913 40 897 40 897 108 553
Omsättningstillgångar 74 079 61 662 47 052 29 192 25 353 9 566 6 509 10 338 10 100 30 243
Tillgångar 193 191 188 116 195 920 150 635 134 587 95 718 82 422 51 235 50 997 138 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 253 47 112 53 097 59 271 59 349 59 524 50 904 51 010 50 757 50 833
Obeskattade reserver 60 962 50 632 46 857 28 676 27 370 14 370 8 170 0 0 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 75 090 81 692 88 296 58 586 44 525 20 238 21 368 0 0 69 100
Kortfristiga skulder 11 886 8 680 7 670 4 102 3 343 1 586 1 981 226 240 18 797
Skulder och eget kapital 193 191 188 116 195 920 150 635 134 587 95 718 82 422 51 235 50 997 138 796
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 59 68 44 58 68 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 14 11 8 10 15 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 625 14 076 10 847 6 192 6 201 2 537 2 176 612 644 926
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 804 1 760 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 090 10 204 8 318 4 065 4 234 1 266 1 203 -89 -5 310
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,42% 29,77% 75,18% -0,15% 144,42% 16,59% 255,56% -4,97% -30,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,39% -6,08% -2,07% -3,17% 1,32% 9,63% 1,13% 0,67% 0,37% 0,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,81% -81,27% -37,39% -77,03% 28,69% 363,42% 42,69% 55,72% 29,66% 89,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,44% 97,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 316,91% 376,40% 363,07% 405,20% 354,94% 314,54% 208,09% 1 652,29% 1 531,06% 1 236,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,04% 46,04% 45,76% 54,20% 59,96% 73,25% 69,07% 99,56% 99,53% 36,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 623,25% 710,39% 613,46% 711,65% 758,39% 603,15% 328,57% 4 574,34% 4 208,33% 160,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...