Visa allt om AB Persson Invest

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6 155 823 6 406 981 6 461 172 5 907 021 4 252 031 4 275 241 4 170 195 3 978 475 4 141 161 3 421 352
Övrig omsättning 53 450 12 864 18 011 25 107 15 381 35 283 6 796 63 617 4 550 10 040
Rörelseresultat (EBIT) 355 873 267 606 277 283 251 272 187 841 211 178 174 313 253 531 200 316 209 276
Resultat efter finansnetto 382 716 626 755 412 425 362 950 357 178 297 321 195 738 265 048 172 660 245 588
Årets resultat 309 744 549 607 321 700 292 698 298 733 239 843 146 697 215 593 115 568 179 516
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 800 905 4 842 763 4 742 171 4 337 355 2 953 583 2 829 209 2 579 941 2 573 634 2 511 304 2 403 613
Omsättningstillgångar 1 670 532 1 844 091 1 766 129 1 897 711 1 763 524 1 403 306 1 460 269 1 198 794 1 047 380 726 157
Tillgångar 6 471 437 6 686 854 6 508 300 6 235 066 4 717 107 4 232 515 4 040 210 3 772 428 3 558 684 3 129 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 220 648 3 045 544 3 050 107 2 779 477 2 437 757 2 133 414 2 001 702 1 913 482 1 736 777 1 664 425
Minoritetsintressen 1 517 1 822 1 297 4 695 0 47 438 22 330 21 221 6 968 6 478
Avsättningar (tkr) 505 115 470 152 400 739 360 972 272 123 256 809 237 721 230 836 221 041 218 907
Långfristiga skulder 441 563 396 563 440 359 483 402 310 007 304 974 385 875 317 546 357 534 297 033
Kortfristiga skulder 2 302 594 2 772 773 2 615 798 2 606 520 1 697 220 1 489 880 1 392 582 1 289 343 1 236 364 942 927
Skulder och eget kapital 6 471 437 6 686 854 6 508 300 6 235 066 4 717 107 4 232 515 4 040 210 3 772 428 3 558 684 3 129 770
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 13 811 13 445 13 757 12 925 13 338 13 847 13 510 11 964 11 540 9 792
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - 121 - - -
Löner till övriga anställda 594 189 615 012 590 914 564 181 450 378 440 178 428 008 406 289 374 662 317 289
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - 8 588 - - -
Sociala kostnader 233 164 245 609 231 418 216 380 162 983 147 822 143 558 135 983 111 363 98 289
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 209 273 6 419 845 6 479 183 5 932 128 4 267 412 4 310 524 4 176 991 4 042 092 4 145 711 3 431 392
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 351 1 368 1 372 1 326 1 075 1 055 1 026 980 945 821
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 556 4 683 4 709 4 455 3 955 4 052 4 065 4 060 4 382 4 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 643 664 631 620 603 590 577 573 571 546
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 521 697 430 383 429 091 391 666 289 687 310 511 293 301 368 707 325 080 343 978
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,92% -0,84% 9,38% - -0,54% 2,52% 4,82% -3,93% 21,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,70% 9,90% 6,89% 6,46% 8,31% 7,89% 5,99% 8,09% 5,92% 8,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,04% 10,33% 6,94% 6,82% 9,22% 7,81% 5,80% 7,67% 5,09% 7,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,79% 27,80% 26,84% 26,66% 30,16% 28,38% 28,89% 28,56% 27,63% 30,78%
Rörelsekapital/omsättning -10,27% -14,49% -13,15% -12,00% 1,56% -2,03% 1,62% -2,28% -4,56% -6,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,77% 45,55% 46,86% 44,58% 51,68% 50,41% 49,54% 50,72% 48,80% 53,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,48% 25,87% 29,79% 33,54% 63,05% 56,35% 62,14% 50,21% 44,44% 28,06%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 12 258 13 723 14 401 12 780 12 874 10 735 9 244 6 249 5 728 6 499
Övrig omsättning 1 50 22 4 4 84 198 8 7 0
Rörelseresultat (EBIT) -12 472 -16 851 -14 366 -13 857 -12 180 -13 250 -11 297 -11 506 -12 273 -11 463
Resultat efter finansnetto 80 298 350 047 226 479 117 184 116 446 182 913 86 598 58 899 13 413 82 285
Årets resultat 106 217 385 346 282 910 185 165 189 733 258 921 185 812 80 365 -3 875 82 252
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 791 543 3 176 271 3 194 220 3 236 656 2 238 541 2 424 104 2 051 623 1 121 250 1 088 280 1 147 872
Omsättningstillgångar 200 038 99 488 144 414 144 992 237 141 119 942 149 407 1 119 237 909 152 820 460
Tillgångar 2 991 581 3 275 759 3 338 634 3 381 648 2 475 682 2 544 046 2 201 030 2 240 487 1 997 432 1 968 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 870 123 1 875 906 2 050 960 1 828 050 1 702 885 1 675 152 1 458 231 1 314 419 1 227 538 1 199 234
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 24 465 0
Avsättningar (tkr) 21 284 20 428 18 374 16 467 15 045 13 417 12 779 12 157 11 740 11 414
Långfristiga skulder 327 574 268 784 277 964 305 560 280 571 143 295 119 398 292 015 278 834 311 755
Kortfristiga skulder 772 600 1 110 641 991 336 1 231 571 477 181 712 182 610 622 621 896 454 855 445 929
Skulder och eget kapital 2 991 581 3 275 759 3 338 634 3 381 648 2 475 682 2 544 046 2 201 030 2 240 487 1 997 432 1 968 332
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 826 3 213 3 274 3 090 3 011 3 307 3 171 2 885 2 490 2 142
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - 19 - -
Löner till övriga anställda 7 526 7 285 6 674 6 138 5 861 6 373 5 241 4 208 4 271 4 206
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - 70 - -
Sociala kostnader 5 566 6 449 5 917 6 067 5 990 4 595 4 508 3 991 3 707 3 912
Utdelning till aktieägare 0 1 78 000 60 000 60 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000
Omsättning 12 259 13 773 14 423 12 784 12 878 10 819 9 442 6 257 5 735 6 499
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 14 14 13 12 11 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 817 1 056 1 029 913 990 895 840 625 573 650
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 137 1 484 1 144 1 186 1 201 1 258 1 227 1 188 1 092 1 142
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 294 -16 636 -14 047 -13 525 -11 869 -13 031 -10 965 -11 144 -11 957 -11 251
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,68% -4,71% 12,68% -0,73% 19,93% 16,13% 47,93% 9,10% -11,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,70% 11,18% 7,25% 4,01% 5,00% 8,05% 4,70% 3,92% 1,75% 5,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 904,08% 2 668,18% 1 680,07% 1 061,21% 961,29% 1 908,79% 1 119,15% 1 405,60% 610,34% 1 649,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4 670,93% -7 368,31% -5 880,99% -8 502,18% -1 864,53% -5 516,91% -4 989,34% 7 958,73% 7 931,16% 5 762,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,51% 57,27% 61,43% 54,06% 68,78% 65,85% 66,25% 58,67% 62,36% 60,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,89% 8,96% 14,57% 11,77% 49,70% 16,84% 24,47% 179,97% 199,88% 183,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!