Visa allt om Gerkes Byggmontage AB
Visa allt om Gerkes Byggmontage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 9 136 8 148 8 858 8 191 7 831 8 024 6 520 5 017 6 530 5 096
Övrig omsättning 86 85 - - - - 98 46 70 70
Rörelseresultat (EBIT) -121 101 2 516 672 -73 1 426 155 361 761 36
Resultat efter finansnetto -123 258 2 447 546 -196 1 297 103 361 792 72
Årets resultat -123 235 2 032 331 -2 709 63 265 603 85
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 0 4 284 3 918 3 619 3 599 3 742 306 120 264
Omsättningstillgångar 2 550 2 077 2 462 2 313 1 890 2 446 1 463 2 195 2 159 1 693
Tillgångar 2 588 2 077 6 746 6 232 5 509 6 045 5 206 2 501 2 279 1 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 537 3 603 2 070 1 889 2 192 1 633 1 720 1 765 1 312
Obeskattade reserver 0 0 0 680 0 324 0 0 0 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 158 2 258 2 358 2 672 2 632 0 6 32
Kortfristiga skulder 2 373 1 540 985 1 223 1 061 858 941 781 508 580
Skulder och eget kapital 2 588 2 077 6 746 6 232 5 509 6 045 5 206 2 501 2 279 1 957
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 501 432 438 429
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 784 3 161 3 433 4 101 3 265 2 504 1 775 2 164 2 007
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 249 1 420 1 634 1 438 1 203 1 179 843 921 944
Utdelning till aktieägare 0 200 3 300 500 150 300 150 150 150 150
Omsättning 9 222 8 233 8 858 8 191 7 831 8 024 6 618 5 063 6 600 5 166
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 9 7 8 9 8 7 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 653 905 1 265 1 024 870 1 003 931 836 933 728
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 303 576 516 661 658 582 642 538 548 510
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -116 109 2 630 852 107 1 610 303 505 917 191
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -8,02% 8,14% 4,60% -2,41% 23,07% 29,96% -23,17% 28,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,68% 13,53% 37,34% 10,86% -1,05% 23,76% 3,02% 14,67% 34,80% 3,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,32% 3,45% 28,44% 8,27% -0,74% 17,90% 2,41% 7,32% 12,14% 1,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,95% 82,11% 87,41% 93,25% 95,90% 95,65% 94,59% 97,25% 92,54% 90,11%
Rörelsekapital/omsättning 1,94% 6,59% 16,67% 13,31% 10,59% 19,79% 8,01% 28,18% 25,28% 21,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,31% 25,85% 53,41% 41,73% 34,29% 40,21% 31,37% 68,77% 77,45% 68,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,46% 134,87% 249,95% 189,13% 178,13% 285,08% 155,47% 281,05% 425,00% 291,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...