Visa allt om Miljölaboratoriet i Trelleborg AB
Visa allt om Miljölaboratoriet i Trelleborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 327 2 645 2 901 2 526 2 609 2 637 2 357 2 645 2 821 2 595
Övrig omsättning - - - 59 74 - - - - 132
Rörelseresultat (EBIT) 187 331 439 203 286 162 558 184 480 294
Resultat efter finansnetto 187 331 434 195 272 148 550 176 477 296
Årets resultat 252 255 247 142 199 108 306 128 352 201
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 19 25 16 49 89 178 187 187 232
Omsättningstillgångar 1 706 2 155 2 477 1 946 2 028 1 842 1 721 1 771 1 767 1 625
Tillgångar 1 738 2 174 2 502 1 962 2 077 1 931 1 899 1 958 1 955 1 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 389 438 383 285 344 275 467 261 483 331
Obeskattade reserver 112 252 252 140 140 140 140 6 10 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 27 67 109 176 56 83 0
Kortfristiga skulder 1 236 1 485 1 868 1 510 1 527 1 407 1 117 1 635 1 379 1 505
Skulder och eget kapital 1 738 2 174 2 502 1 962 2 077 1 931 1 899 1 958 1 955 1 858
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 797 509 755 740 850
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 618 669 796 852 805 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 350 603 651 571 630 627 279 629 626 709
Utdelning till aktieägare 250 300 200 150 200 130 300 100 350 200
Omsättning 2 327 2 645 2 901 2 585 2 683 2 637 2 357 2 645 2 821 2 727
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 164 1 323 1 451 1 263 1 305 1 319 1 179 1 323 1 411 649
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 647 736 726 734 727 410 705 710 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 196 337 454 236 326 251 649 266 562 372
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,02% -8,82% 14,85% -3,18% -1,06% 11,88% -10,89% -6,24% 8,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,76% 15,23% 17,55% 10,35% 13,82% 8,39% 29,38% 9,60% 24,81% 15,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,04% 12,51% 15,13% 8,04% 11,00% 6,14% 23,67% 7,11% 17,19% 11,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,20% 25,33% 20,99% 17,26% 19,20% 16,50% 25,63% 5,14% 13,75% 4,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,41% 29,19% 23,16% 19,78% 21,53% 19,58% 30,03% 13,55% 25,07% 18,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,03% 145,12% 132,60% 128,87% 132,81% 130,92% 154,07% 108,32% 128,14% 107,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...