Visa allt om A O Teleservice Aktiebolag
Visa allt om A O Teleservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 163 449 874 1 296 4 772 8 282 10 142 8 493 9 489
Övrig omsättning - - - 23 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -56 -49 21 94 174 -1 265 -297 448 -132 -83
Resultat efter finansnetto -56 -48 23 98 177 -12 -343 417 -164 -105
Årets resultat -56 -48 23 98 177 -12 -97 126 -119 -130
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 22 28 35 55 998 954 813 639
Omsättningstillgångar 204 265 425 569 698 1 029 2 040 2 790 2 972 2 604
Tillgångar 204 265 447 598 733 1 084 3 038 3 743 3 784 3 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 125 323 400 552 375 425 522 395 515
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 255 97 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 910 860 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 100 300 680 765
Kortfristiga skulder 135 140 125 198 181 709 1 604 1 807 2 611 1 784
Skulder och eget kapital 204 265 447 598 733 1 084 3 038 3 743 3 784 3 243
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 300 420 480 480 372
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 1 025 1 810 1 644 1 467 1 590
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 742 1 090 1 191 1 037 883
Utdelning till aktieägare 0 0 150 100 250 0 38 0 0 0
Omsättning 18 163 449 897 1 296 4 772 8 282 10 142 8 493 9 489
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 6 9 8 7 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 795 920 1 268 1 213 949
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 358 370 424 441 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -56 -49 27 100 187 -1 238 -267 505 -77 -34
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -88,96% -63,70% -48,63% -32,56% -72,84% -42,38% -18,34% 19,42% -10,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -27,45% -18,11% 5,37% 16,56% 24,42% 3,51% -9,78% 12,00% -3,44% -2,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -311,11% -29,45% 5,35% 11,33% 13,81% 0,80% -3,59% 4,43% -1,53% -0,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,89% 80,37% 55,46% 52,29% 49,77% 44,03% 54,44% 54,27% 54,26% 52,65%
Rörelsekapital/omsättning 383,33% 76,69% 66,82% 42,45% 39,89% 6,71% 5,26% 9,69% 4,25% 8,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,82% 47,17% 72,26% 66,89% 75,31% 34,59% 13,99% 18,85% 12,28% 19,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,11% 189,29% 340,00% 287,37% 385,64% 138,08% 85,10% 115,38% 87,21% 107,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...