Visa allt om Förslövs Handelsträdgård AB
Visa allt om Förslövs Handelsträdgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 6 889 6 279 6 152 7 045 6 460 5 805 5 863 5 516 5 747 5 595
Övrig omsättning 507 453 793 485 804 812 741 378 4 4
Rörelseresultat (EBIT) 78 -90 -134 294 97 21 341 289 691 177
Resultat efter finansnetto 78 -90 -130 300 109 44 354 320 702 240
Årets resultat 78 -90 -118 272 75 55 298 277 538 179
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 926 986 866 883 933 1 004 352 410 458 459
Omsättningstillgångar 1 435 1 066 1 309 1 793 1 537 1 528 2 395 2 312 2 776 2 370
Tillgångar 2 361 2 052 2 175 2 676 2 470 2 532 2 747 2 723 3 234 2 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 204 1 126 1 216 1 634 1 462 1 488 1 733 1 695 1 918 1 539
Obeskattade reserver 0 0 0 12 62 58 88 137 195 254
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 298 199 186 179 181 189 170 119 123 137
Kortfristiga skulder 859 727 773 851 765 797 756 771 998 899
Skulder och eget kapital 2 361 2 052 2 175 2 676 2 470 2 532 2 747 2 723 3 234 2 829
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 756 730 528 528
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 247 2 343 2 042 2 214 2 256 1 273 996 876 1 061
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 851 833 750 834 826 754 626 554 595
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 100 100 300 260 500 160
Omsättning 7 396 6 732 6 945 7 530 7 264 6 617 6 604 5 894 5 751 5 599
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 10 9 9 9 8 7 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 765 698 615 783 718 645 733 788 958 799
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 363 346 320 313 341 344 351 337 300 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 138 -38 -87 343 168 79 399 377 782 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,71% 2,06% -12,68% 9,06% 11,28% -0,99% 6,29% -4,02% 2,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,35% -4,34% -5,89% 11,36% 4,45% 1,82% 13,00% 11,86% 22,76% 8,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,15% -1,42% -2,08% 4,32% 1,70% 0,79% 6,09% 5,86% 12,81% 4,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,02% 64,45% 62,01% 59,84% 62,35% 66,91% 66,59% 71,23% 68,54% 66,68%
Rörelsekapital/omsättning 8,36% 5,40% 8,71% 13,37% 11,95% 12,59% 27,95% 27,94% 30,94% 26,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,00% 54,87% 55,91% 61,41% 61,04% 60,46% 65,45% 65,96% 63,65% 60,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,78% 113,34% 135,32% 173,21% 157,25% 157,09% 293,78% 264,20% 258,62% 236,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...