Visa allt om Auto Kino AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 108 450 110 238 76 894 98 899 52 197 48 454 40 478 18 379 7 744 3 602
Övrig omsättning 780 1 991 1 194 1 702 625 350 460 274 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 610 10 219 4 777 6 397 3 034 3 280 2 607 1 090 -77 796
Resultat efter finansnetto 6 607 10 214 4 786 5 479 1 554 3 274 2 610 1 088 -71 796
Årets resultat 4 346 6 160 3 726 2 937 882 2 026 1 565 649 3 437
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 3 3 3 3 3 3 70 144 751
Omsättningstillgångar 25 886 23 746 15 811 11 592 10 654 7 932 5 976 3 373 1 911 1 610
Tillgångar 25 928 23 749 15 814 11 595 10 657 7 935 5 979 3 443 2 055 2 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 187 16 641 10 481 6 755 5 319 4 437 3 211 1 646 996 1 124
Obeskattade reserver 6 803 5 739 3 380 3 380 1 930 1 930 1 260 660 406 526
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 939 1 369 1 953 1 460 3 409 1 569 1 508 1 138 653 712
Skulder och eget kapital 25 928 23 749 15 814 11 595 10 657 7 935 5 979 3 443 2 055 2 362
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 250 - 720 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 250 - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 242 1 084 1 193 355 539
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 468 579 392 375 275
Utdelning till aktieägare 950 2 800 0 0 1 500 0 800 0 0 130
Omsättning 109 230 112 229 78 088 100 601 52 822 48 804 40 938 18 653 7 744 3 602
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 6 5 5 5 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 21 690 22 048 15 379 16 483 10 439 9 691 8 096 4 595 2 581 1 201
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 466 470 473 435 402 345 384 347 417 308
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 625 10 219 4 777 6 397 3 034 3 280 2 674 1 167 530 1 088
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,62% 43,36% -22,25% 89,47% 7,72% 19,70% 120,24% 137,33% 114,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,49% 43,03% 30,28% 55,21% 28,48% 41,34% 43,70% 31,69% -3,36% 33,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,09% 9,27% 6,23% 6,47% 5,81% 6,77% 6,46% 5,94% -0,89% 22,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,67% 10,70% 8,90% 8,35% 9,81% 11,07% 11,60% 16,16% 33,48% 81,51%
Rörelsekapital/omsättning 23,00% 20,30% 18,02% 10,24% 13,88% 13,13% 11,04% 12,16% 16,24% 24,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,61% 88,92% 82,95% 81,00% 64,04% 74,89% 70,14% 62,76% 63,03% 64,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 986,05% 1 532,43% 449,31% 497,74% 165,42% 376,23% 348,34% 156,94% 266,62% 222,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!