Visa allt om Torsby Flygplats AB
Visa allt om Torsby Flygplats AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 411 5 249 5 213 5 294 9 190 8 600 7 979 7 671 7 935 7 868
Övrig omsättning 1 895 1 610 520 595 553 200 600 940 1 400 900
Rörelseresultat (EBIT) -12 4 -2 -12 19 5 1 0 -77 1
Resultat efter finansnetto -12 5 8 -3 35 32 1 0 -39 4
Årets resultat -12 4 7 -3 26 22 0 0 8 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 444 560 596 761 969 924 897 1 051 1 238 1 049
Omsättningstillgångar 2 956 2 938 2 454 2 391 2 126 2 182 2 619 1 824 2 046 2 620
Tillgångar 3 400 3 496 3 050 3 152 3 095 3 106 3 516 2 875 3 284 3 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 346 2 359 2 355 2 348 2 351 2 325 2 303 2 303 2 303 2 295
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 054 1 139 695 804 744 781 1 213 572 981 1 323
Skulder och eget kapital 3 400 3 496 3 050 3 152 3 095 3 106 3 516 2 875 3 284 3 669
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 62 62 103 106 112 116 488
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 535 2 446 2 205 2 236 2 197 1 667 1 604 1 566 1 271 853
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 944 897 762 866 727 464 687 522 737 793
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 306 6 859 5 733 5 889 9 743 8 800 8 579 8 611 9 335 8 768
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 6 6 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 773 875 869 882 1 532 2 150 1 995 1 918 1 984 1 967
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 526 585 410 541 559 580 619 586 593 548
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 230 209 213 254 213 218 299 184 238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,09% 0,69% -1,53% -42,39% 6,86% 7,78% 4,02% -3,33% 0,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,35% 0,14% 0,26% -0,03% 1,26% 1,16% 0,06% 0,07% -1,00% 0,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,22% 0,10% 0,15% -0,02% 0,42% 0,42% 0,03% 0,03% -0,42% 0,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,15% 34,27% 33,74% 29,98% 15,04% 16,29% 17,62% 16,32% 13,42% 16,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,00% 67,48% 77,21% 74,49% 75,96% 74,86% 65,50% 80,10% 70,13% 63,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,46% 257,95% 353,09% 297,39% 285,75% 279,39% 215,91% 318,88% 208,56% 198,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...