Visa allt om Corrosion Control Company i Landskrona AB
Visa allt om Corrosion Control Company i Landskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 26 004 21 873 13 862 13 418 17 568 20 501 14 806 13 730 17 162 15 935
Övrig omsättning 1 059 435 583 7 353 190 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 802 2 621 -1 656 -66 -404 874 561 678 1 904 455
Resultat efter finansnetto 4 771 2 575 -2 667 -133 -277 851 728 493 1 707 481
Årets resultat 2 761 2 387 -2 417 3 66 641 397 269 922 405
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 774 1 921 1 558 1 305 1 075 255 191 170 309 296
Omsättningstillgångar 9 870 7 412 5 560 6 984 5 122 7 573 4 307 5 949 9 060 4 380
Tillgångar 11 644 9 333 7 118 8 289 6 197 7 828 4 498 6 119 9 369 4 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 049 2 288 234 675 672 1 206 965 1 368 1 899 1 178
Obeskattade reserver 1 211 0 0 250 387 737 737 552 427 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 393 576 1 930 1 140 263 0 0 226 842
Kortfristiga skulder 5 385 6 652 6 308 5 434 3 997 5 622 2 796 4 199 6 817 2 656
Skulder och eget kapital 11 644 9 333 7 118 8 289 6 197 7 828 4 498 6 119 9 369 4 676
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 722 912 576 1 060 813 701 770
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 357 4 072 2 844 3 240 3 639 2 705 2 859 3 257 2 172
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 753 1 878 1 277 1 788 1 510 1 232 1 094 1 196 827
Utdelning till aktieägare 1 200 0 0 0 0 600 400 800 800 0
Omsättning 27 063 22 308 14 445 13 425 17 921 20 691 14 806 13 730 17 162 15 935
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 12 11 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 600 2 187 1 386 1 342 1 464 1 864 1 851 1 716 2 145 1 992
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 747 634 610 570 572 607 649 623 4 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 074 2 872 -1 456 90 -288 905 573 683 4 119 537
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,89% 57,79% 3,31% -23,62% -14,31% 38,46% 7,84% -20,00% 7,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,24% 28,98% -24,67% -0,12% -4,47% 12,03% 16,25% 11,08% 20,37% 13,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,47% 12,37% -12,67% -0,07% -1,58% 4,59% 4,94% 4,94% 11,12% 3,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,17% 63,79% 58,08% 63,53% 55,49% 55,97% 54,75% 59,53% 54,94% 42,75%
Rörelsekapital/omsättning 17,25% 3,47% -5,40% 11,55% 6,40% 9,52% 10,21% 12,75% 13,07% 10,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,47% 24,52% 3,29% 10,50% 15,45% 22,35% 33,53% 29,01% 23,55% 25,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,89% 91,54% 49,92% 98,36% 70,13% 95,73% 98,93% 122,60% 117,10% 131,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...