Visa allt om Kållereds Blästring & Målning AB
Visa allt om Kållereds Blästring & Målning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 688 4 517 5 404 9 354 5 985 7 641 4 920 4 593 7 142 5 827
Övrig omsättning 15 134 2 12 3 103 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 564 196 25 938 401 1 411 140 64 484 478
Resultat efter finansnetto 563 193 27 938 403 1 407 143 64 492 462
Årets resultat 432 143 91 990 210 771 98 124 346 212
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 136 177 295 355 404 462 583 504 262
Omsättningstillgångar 1 100 1 230 1 472 2 453 2 545 2 623 1 411 1 263 2 098 1 827
Tillgångar 1 203 1 366 1 649 2 748 2 900 3 027 1 872 1 846 2 602 2 089
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 536 928 936 1 845 1 155 1 145 494 516 603 346
Obeskattade reserver 0 0 0 108 458 350 0 0 115 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 73 113 787 702 528 458
Kortfristiga skulder 668 437 714 796 1 214 1 419 592 629 1 355 1 170
Skulder och eget kapital 1 203 1 366 1 649 2 748 2 900 3 027 1 872 1 846 2 602 2 089
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 673 342 666 573
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 378 300
Löner till övriga anställda 1 292 1 428 1 731 1 520 1 276 1 519 617 718 700 518
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 589 629 707 834 588 636 584 481 536 668
Utdelning till aktieägare 0 0 150 1 000 300 150 120 120 212 245
Omsättning 4 703 4 651 5 406 9 366 5 988 7 744 4 920 4 593 7 142 5 827
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 563 1 129 1 081 1 871 1 197 1 528 984 919 1 786 1 457
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 661 503 517 512 400 485 401 344 546 524
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 597 234 90 1 051 526 1 559 290 274 636 558
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,79% -16,41% -42,23% 56,29% -21,67% 55,30% 7,12% -35,69% 22,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,88% 14,49% 1,64% 34,32% 14,10% 46,81% 8,01% 3,74% 18,95% 22,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,03% 4,38% 0,50% 10,08% 6,83% 18,54% 3,05% 1,50% 6,90% 8,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,55% 70,56% 71,54% 51,10% 59,23% 61,68% 62,15% 62,38% 53,40% 67,10%
Rörelsekapital/omsättning 9,22% 17,56% 14,03% 17,71% 22,24% 15,76% 16,65% 13,80% 10,40% 11,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,56% 67,94% 56,76% 70,21% 51,47% 46,35% 26,39% 27,95% 26,36% 20,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,67% 281,46% 206,16% 308,17% 209,64% 184,85% 238,34% 200,79% 154,83% 156,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...