Visa allt om Svedala Dentalteknik AB
Visa allt om Svedala Dentalteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 513 4 299 4 456 3 416 2 702 2 269 1 670 2 661 2 268 1 987
Övrig omsättning 662 603 501 438 393 67 52 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) -122 -129 489 89 48 45 -32 138 -282 -177
Resultat efter finansnetto 43 -156 476 45 18 18 114 118 -302 -57
Årets resultat 1 11 241 44 10 18 114 118 -261 33
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 137 325 457 650 279 384 477 524 184
Omsättningstillgångar 1 250 1 168 1 172 777 808 751 569 723 403 561
Tillgångar 1 315 1 305 1 497 1 233 1 458 1 030 953 1 200 927 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 731 730 719 478 425 414 397 282 164 425
Obeskattade reserver 20 -13 164 0 0 15 0 0 0 42
Avsättningar (tkr) 17 15 15 12 13 0 15 91 36 54
Långfristiga skulder 40 52 0 130 255 55 118 193 302 0
Kortfristiga skulder 507 520 598 613 766 546 424 634 425 225
Skulder och eget kapital 1 315 1 305 1 497 1 233 1 458 1 030 953 1 200 927 745
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 558 691 546 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 882 1 771 1 609 1 385 924 641 117 118 155 36
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 645 656 532 433 302 180 249 307 386 261
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 175 4 902 4 957 3 854 3 095 2 336 1 722 2 691 2 268 1 987
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 - - 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 752 717 743 - - 567 557 887 756 662
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 440 415 362 - - 213 322 397 370 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -48 -8 624 287 250 173 75 277 -173 -81
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,98% -3,52% 30,44% 26,42% 19,08% 35,87% -37,24% 17,33% 14,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,64% -9,89% 32,67% 7,22% 3,29% 4,56% 13,33% 11,50% -30,42% -6,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,35% -3,00% 10,97% 2,61% 1,78% 2,07% 7,60% 5,19% -12,43% -2,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,96% 70,06% 75,09% 76,52% 76,28% 74,57% 84,25% 80,98% 85,41% 84,05%
Rörelsekapital/omsättning 16,46% 15,07% 12,88% 4,80% 1,55% 9,03% 8,68% 3,34% -0,97% 16,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,78% 55,16% 56,57% 38,77% 29,15% 41,27% 41,66% 23,50% 17,69% 61,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 220,71% 202,88% 179,60% 109,79% 90,34% 116,12% 98,11% 100,95% 61,18% 200,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...