Visa allt om Kristinehamns Fjärrvärme AB
Visa allt om Kristinehamns Fjärrvärme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 49 604 68 713 77 821 78 295 79 197 69 970 76 941 66 115 63 096 62 280
Övrig omsättning 60 345 369 238 279 502 849 1 043 1 032 1 091
Rörelseresultat (EBIT) 7 756 2 034 3 768 3 798 5 872 2 466 6 512 5 686 6 159 8 828
Resultat efter finansnetto 7 774 798 2 370 2 023 3 668 122 4 016 3 106 3 607 6 274
Årets resultat 1 1 1 2 2 2 4 1 1 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 177 102 924 107 236 116 913 118 861 121 469 119 486 117 306 109 467 106 575
Omsättningstillgångar 14 762 22 467 27 312 17 135 22 456 17 224 21 390 19 774 16 195 18 044
Tillgångar 117 939 125 391 134 548 134 048 141 317 138 693 140 876 137 080 125 662 124 619
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 158 59 727 14 156 14 155 14 153 14 151 14 149 14 145 14 144 14 143
Obeskattade reserver 0 0 44 776 42 411 40 390 36 728 36 610 32 590 29 487 25 890
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 39 992 50 760 53 375 55 703 58 484 61 112 63 952 67 014 61 879 64 497
Kortfristiga skulder 63 789 14 904 22 241 21 779 28 290 26 702 26 165 23 331 20 152 20 089
Skulder och eget kapital 117 939 125 391 134 548 134 048 141 317 138 693 140 876 137 080 125 662 124 619
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 408 823 875 1 138 850 1 235 1 108 1 061 1 208 1 474
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 165 49 324 455 317 599 547 517 747 790
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 49 664 69 058 78 190 78 533 79 476 70 472 77 790 67 158 64 128 63 371
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 3 2 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 49 604 34 357 38 911 26 098 39 599 23 323 25 647 22 038 21 032 15 570
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 571 613 619 555 573 629 576 574 1 249 604
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 756 8 285 10 005 10 066 12 073 8 486 12 218 10 843 11 184 13 591
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,81% -11,70% -0,61% -1,14% 13,19% -9,06% 16,37% 4,78% 1,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,45% 1,66% 2,85% 2,91% 4,18% 1,85% 4,64% 4,17% 4,94% 7,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,72% 3,02% 4,93% 4,98% 7,47% 3,66% 8,50% 8,64% 9,85% 14,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,47% 98,44% 95,53% 99,17% 99,27% 98,98% 99,56% 26,37% 98,37% 98,78%
Rörelsekapital/omsättning -98,84% 11,01% 6,52% -5,93% -7,37% -13,55% -6,21% -5,38% -6,27% -3,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,00% 47,63% 36,48% 35,24% 31,08% 29,72% 29,20% 27,84% 28,15% 26,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,14% 150,74% 122,80% 78,68% 79,38% 64,50% 81,75% 84,13% 79,67% 86,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...