Visa allt om Nomor AB (publ)
Visa allt om Nomor AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 209 205 155 695 142 047 103 266 90 978 72 831 62 773 58 411 56 559 45 679
Övrig omsättning 2 005 2 507 2 493 202 259 27 29 44 48 152
Rörelseresultat (EBIT) 21 021 27 235 29 165 20 961 15 186 6 848 2 489 766 -2 311 -1 568
Resultat efter finansnetto 20 905 27 024 29 089 21 192 15 560 7 013 2 542 811 -2 200 -5 756
Årets resultat 16 641 14 550 23 082 16 223 11 536 5 857 1 340 1 341 -2 200 -5 884
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 785 79 438 23 840 6 044 3 582 3 023 1 859 3 375 3 259 4 445
Omsättningstillgångar 94 044 54 616 79 218 57 567 38 925 29 723 22 444 23 349 14 375 13 458
Tillgångar 165 829 134 054 103 058 63 611 42 507 32 746 24 303 26 724 17 634 17 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 990 64 603 50 053 26 800 13 876 13 395 7 538 9 198 -66 2 134
Obeskattade reserver 1 452 0 0 596 275 278 368 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 573 6 176 7 037 0 300 300 300 300 0 0
Kortfristiga skulder 80 814 63 275 45 968 36 215 28 056 18 773 16 097 17 226 17 701 15 769
Skulder och eget kapital 165 829 134 054 103 058 63 611 42 507 32 746 24 303 26 724 17 634 17 903
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 689 1 253 1 244 1 200 1 203 1 405 842 1 202
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 204 156 335
Löner till övriga anställda 74 461 53 608 43 312 34 208 30 306 27 317 23 000 23 490 17 779 9 722
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 757 20 375 14 379 11 792 10 919 9 845 8 977 9 495 6 839 5 306
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 6 600 0 0 0 0 0
Omsättning 211 210 158 202 144 540 103 468 91 237 72 858 62 802 58 455 56 607 45 831
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 238 170 139 111 97 88 71 69 55 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 879 916 1 022 930 938 828 884 847 1 028 1 523
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 49 457 419 443 429 483 507 497 562
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 172 27 235 35 640 22 849 16 596 8 127 3 690 1 940 -1 436 -700
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,37% 9,61% 37,55% 13,51% 24,92% 16,02% 7,47% 3,27% 23,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,75% 20,38% 28,49% 33,36% 36,62% 21,43% 10,48% 3,07% -12,45% -32,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,10% 17,55% 20,67% 20,55% 17,11% 9,64% 4,06% 1,41% -3,88% -12,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 68,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,32% -5,56% 23,41% 20,68% 11,95% 15,03% 10,11% 10,48% -5,88% -5,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,51% 48,19% 48,57% 42,86% 33,12% 41,53% 32,13% 34,42% -0,37% 11,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,17% 82,08% 167,28% 155,03% 133,82% 152,37% 133,68% 129,79% 72,92% 81,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...