Visa allt om Nomor AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 258 672 243 383 214 994 209 205 155 695 142 047 103 266 90 978 72 831 62 773
Övrig omsättning 1 501 2 024 2 772 2 005 2 507 2 493 202 259 27 29
Rörelseresultat (EBIT) 41 005 35 266 29 068 21 021 27 235 29 165 20 961 15 186 6 848 2 489
Resultat efter finansnetto 39 768 35 000 28 859 20 905 27 024 29 089 21 192 15 560 7 013 2 542
Årets resultat 16 686 14 247 19 295 16 641 14 550 23 082 16 223 11 536 5 857 1 340
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 601 60 268 65 935 71 785 79 438 23 840 6 044 3 582 3 023 1 859
Omsättningstillgångar 148 359 104 089 118 736 94 044 54 616 79 218 57 567 38 925 29 723 22 444
Tillgångar 198 960 164 357 184 671 165 829 134 054 103 058 63 611 42 507 32 746 24 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 568 45 882 91 635 75 990 64 603 50 053 26 800 13 876 13 395 7 538
Obeskattade reserver 23 354 11 456 1 452 1 452 0 0 596 275 278 368
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 725 13 131 11 595 7 573 6 176 7 037 0 300 300 300
Kortfristiga skulder 100 313 93 888 79 989 80 814 63 275 45 968 36 215 28 056 18 773 16 097
Skulder och eget kapital 198 960 164 357 184 671 165 829 134 054 103 058 63 611 42 507 32 746 24 303
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 689 1 253 1 244 1 200 1 203
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 90 853 83 413 74 927 74 461 53 608 43 312 34 208 30 306 27 317 23 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 35 136 33 489 29 225 27 757 20 375 14 379 11 792 10 919 9 845 8 977
Utdelning till aktieägare 0 0 60 000 0 0 0 0 6 600 0 0
Omsättning 260 173 245 407 217 766 211 210 158 202 144 540 103 468 91 237 72 858 62 802
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 271 267 247 238 170 139 111 97 88 71
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 955 912 870 879 916 1 022 930 938 828 884
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 463 441 443 49 457 419 443 429 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 65 393 59 440 50 968 39 172 27 235 35 640 22 849 16 596 8 127 3 690
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,28% 13,20% 2,77% 34,37% 9,61% 37,55% 13,51% 24,92% 16,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,17% 21,47% 15,75% 12,75% 20,38% 28,49% 33,36% 36,62% 21,43% 10,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,52% 14,50% 13,53% 10,10% 17,55% 20,67% 20,55% 17,11% 9,64% 4,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,29% 100,00% 100,00% 100,00% 68,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,57% 4,19% 18,02% 6,32% -5,56% 23,41% 20,68% 11,95% 15,03% 10,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,60% 33,35% 50,23% 46,51% 48,19% 48,57% 42,86% 33,12% 41,53% 32,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,14% 104,11% 142,63% 111,17% 82,08% 167,28% 155,03% 133,82% 152,37% 133,68%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...