Visa allt om Fastighets AB Balder

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 915 000 - 2 711 000 5 892 000 1 884 000 2 513 000 1 466 000 1 333 000 854 000 632 600
Övrig omsättning 1 018 000 - 4 229 000 - 1 020 000 14 000 1 186 000 1 251 000 100 300 21 300
Rörelseresultat (EBIT) 4 695 000 - 5 988 000 4 978 000 2 174 000 1 845 000 1 995 000 1 983 000 614 700 116 800
Resultat efter finansnetto 9 154 000 - 5 778 000 3 822 000 2 151 000 1 412 000 1 037 000 1 754 000 304 400 -481 300
Årets resultat 7 769 000 - 4 916 000 3 128 000 1 738 000 1 162 000 812 000 1 338 000 248 000 -387 700
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 116 000 - 72 027 000 39 584 000 29 408 000 23 658 000 18 358 000 14 646 000 13 604 000 7 820 700
Omsättningstillgångar 2 144 000 - 1 349 000 601 000 633 000 185 000 620 000 419 000 196 400 125 200
Tillgångar 106 260 000 - 73 376 000 40 185 000 30 041 000 23 843 000 18 978 000 15 065 000 13 800 400 7 945 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 295 000 - 20 675 000 14 261 000 11 196 000 8 289 000 6 675 000 4 654 000 3 317 300 1 854 000
Minoritetsintressen 6 422 000 - 4 377 000 0 0 0 4 000 4 000 5 400 0
Avsättningar (tkr) 7 041 000 - 4 071 000 0 562 000 0 202 000 0 0 0
Långfristiga skulder 50 584 000 - 40 755 000 24 793 000 17 114 000 14 929 000 11 507 000 9 488 000 4 512 800 3 832 100
Kortfristiga skulder 10 918 000 - 3 498 000 1 131 000 1 169 000 625 000 590 000 919 000 5 964 900 2 259 800
Skulder och eget kapital 106 260 000 - 73 376 000 40 185 000 30 041 000 23 843 000 18 978 000 15 065 000 13 800 400 7 945 900
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 7 000 - 6 800 6 800 1 400 1 400 1 300 6 200 4 800 4 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 257 000 - 121 600 101 800 88 700 77 600 70 800 61 300 29 900 19 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - 1 700 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 119 000 - 50 800 42 700 33 700 29 700 25 300 26 500 14 400 10 100
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 933 000 - 6 940 000 5 892 000 2 904 000 2 527 000 2 652 000 2 584 000 954 300 653 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 586 - 474 294 243 229 226 205 157 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 094 - 5 719 20 041 7 753 10 974 6 487 6 502 5 439 10 041
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 654 - 378 515 509 475 431 459 313 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 715 000 - 6 003 000 4 988 000 2 191 000 1 854 000 1 996 400 1 991 000 618 300 120 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -53,99% 212,74% -25,03% 71,42% 9,98% 56,09% 35,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,67% - 8,70% 12,66% 8,97% 8,37% 10,76% 14,37% 4,53% 1,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 173,68% - 235,37% 86,32% 142,99% 79,39% 139,29% 162,42% 73,15% 19,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,34% - 71,71% 84,49% 67,68% 78,63% 67,87% 65,94% 65,81% 66,90%
Rörelsekapital/omsättning -148,33% - -79,27% -9,00% -28,45% -17,51% 2,05% -37,51% -675,47% -337,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,45% - 28,18% 35,49% 37,27% 34,76% 35,17% 30,89% 24,04% 23,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,64% - 38,56% 53,14% 54,15% 29,60% 105,08% 45,59% 2,84% 5,54%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Flera brister
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 252 000 - 147 000 124 000 99 000 96 000 82 000 63 000 51 000 52 800
Övrig omsättning - - - - - - - 155 000 - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 000 - -20 000 -15 000 -14 000 -19 000 -22 000 135 000 900 -4 200
Resultat efter finansnetto 1 367 000 - 1 470 000 438 000 578 000 442 000 -285 000 282 000 -11 400 -279 300
Årets resultat 1 234 000 - 1 061 000 302 000 365 000 387 000 -167 000 250 000 -6 700 -212 500
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 271 000 - 25 233 000 18 985 000 14 680 000 13 510 000 11 356 000 8 125 000 5 441 300 4 697 100
Omsättningstillgångar 1 350 000 - 404 000 437 000 481 000 98 000 206 000 312 000 1 623 900 1 773 300
Tillgångar 43 621 000 - 25 637 000 19 422 000 15 161 000 13 608 000 11 562 000 8 437 000 7 065 200 6 470 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 637 000 - 9 063 000 6 497 000 6 274 000 4 738 000 3 891 000 2 847 000 2 586 400 1 978 900
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 381 000 - 16 292 000 12 694 000 8 775 000 8 767 000 7 542 000 5 075 000 1 234 400 2 269 900
Kortfristiga skulder 4 603 000 - 282 000 231 000 112 000 103 000 129 000 515 000 3 244 400 2 221 600
Skulder och eget kapital 43 621 000 - 25 637 000 19 422 000 15 161 000 13 608 000 11 562 000 8 437 000 7 065 200 6 470 400
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 7 000 - 6 500 6 800 1 400 1 400 1 200 5 900 4 800 4 700
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 99 000 - 61 900 47 700 49 000 44 900 44 300 30 900 19 300 19 300
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 100 - - - - - - -
Sociala kostnader 44 000 - 22 500 17 400 19 600 18 300 15 300 15 100 14 400 10 100
Utdelning till aktieägare 0 - 200 000 200 000 200 000 120 000 80 000 0 0 0
Omsättning 252 000 - 147 000 124 000 99 000 96 000 82 000 218 000 51 000 52 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 232 - 185 136 117 118 111 89 65 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 086 - 795 912 846 814 739 708 785 838
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 491 529 598 547 548 583 592 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -26 000 - -5 000 -12 000 -11 000 -17 000 -20 000 138 000 2 400 -2 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - 18,55% 25,25% 3,12% 17,07% 30,16% 23,53% -3,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,23% - 8,21% 8,04% 6,71% 6,54% 4,54% 5,89% 3,24% 4,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 078,57% - 1 431,29% 1 259,68% 1 028,28% 927,08% 640,24% 788,89% 448,63% 502,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 290,87% - 82,99% 166,13% 372,73% -5,21% 93,90% -322,22% -3 177,45% -849,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,09% - 35,35% 33,45% 41,38% 34,82% 33,65% 33,74% 36,61% 30,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,33% - 143,26% 189,18% 429,46% 95,15% 159,69% 60,58% 50,05% 79,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...