Visa allt om QX Förlag AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 16 268 16 356 16 164 15 972 16 243 15 278 15 294 16 488 16 235 16 813
Övrig omsättning - - 87 47 36 83 42 - 8 20
Rörelseresultat (EBIT) -480 60 440 380 -236 -741 -182 183 287 -439
Resultat efter finansnetto -480 61 437 382 -232 -748 -164 207 292 -431
Årets resultat -480 57 437 382 -232 -748 -164 151 292 -431
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 837 1 499 1 536 1 123 920 1 081 671 761 597 625
Omsättningstillgångar 3 440 3 906 3 653 3 830 3 886 3 917 5 161 5 486 5 585 5 592
Tillgångar 5 278 5 405 5 189 4 954 4 806 4 998 5 832 6 246 6 182 6 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 150 1 630 1 573 1 241 859 1 091 1 839 2 211 2 164 1 872
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 128 3 775 3 616 3 714 3 948 3 907 3 993 4 036 4 017 4 345
Skulder och eget kapital 5 278 5 405 5 189 4 954 4 806 4 998 5 832 6 246 6 182 6 216
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - 576 577 - - 519 516 512
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 3 130 2 922 3 582 3 565 3 238 3 244 4 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 1 658 1 613 1 201 1 639 2 116 1 544 1 984
Utdelning till aktieägare 0 0 0 104 0 0 0 208 104 0
Omsättning 16 268 16 356 16 251 16 019 16 279 15 361 15 336 16 488 16 243 16 833
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 10 10 10 10 10 10 10 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 034 1 636 1 616 1 597 1 624 1 528 1 529 1 649 1 624 1 201
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 734 573 536 540 516 533 524 593 544 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 186 539 825 687 -75 -604 -15 297 447 -284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,54% 1,19% 1,20% -1,67% 6,32% -0,10% -7,24% 1,56% -3,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,02% 1,15% 8,48% 7,71% -4,83% -14,67% -2,76% 3,35% 4,74% -6,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,93% 0,38% 2,72% 2,39% -1,43% -4,80% -1,05% 1,27% 1,80% -2,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,17% 67,29% 66,05% 65,40% 65,12% 63,98% 67,35% 67,97% 68,10% 73,25%
Rörelsekapital/omsättning -4,23% 0,80% 0,23% 0,73% -0,38% 0,07% 7,64% 8,79% 9,66% 7,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,79% 30,16% 30,31% 25,05% 17,87% 21,83% 31,53% 35,40% 35,00% 30,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,99% 68,24% 69,41% 80,72% 83,08% 91,60% 119,16% 117,07% 122,26% 115,67%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...