Visa allt om Peter Rindeström Åkeri & Entreprenad AB
Visa allt om Peter Rindeström Åkeri & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 066 1 099 809 841 728 759 585 774 1 127 1 700
Övrig omsättning - - - - - - - - 168 -
Rörelseresultat (EBIT) 133 146 129 59 29 63 -240 33 83 193
Resultat efter finansnetto 126 132 120 54 24 62 -241 22 45 128
Årets resultat 95 103 97 54 24 60 -175 1 76 74
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 135 110 96 25 4 8 11 9 1 613
Omsättningstillgångar 553 499 384 487 474 624 590 886 1 008 258
Tillgångar 646 633 494 583 499 629 597 897 1 017 1 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 525 431 328 231 176 217 177 352 351 275
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 68 58 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 55 30 222 241 0 0 0 0 549
Kortfristiga skulder 121 148 136 129 81 412 420 477 609 927
Skulder och eget kapital 646 633 494 583 499 629 597 897 1 017 1 871
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 330 392 348 375 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 433 376 271 360 360 0 0 0 80 66
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 136 118 85 113 113 123 139 73 143 122
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 65 20 0 0 0
Omsättning 1 066 1 099 809 841 728 759 585 774 1 295 1 700
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 066 1 099 809 841 728 759 585 774 564 1 700
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 525 368 487 486 464 542 429 314 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 174 191 159 68 38 66 -237 36 87 394
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,00% 35,85% -3,80% 15,52% -4,08% 29,74% -24,42% -31,32% -33,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,59% 23,22% 26,32% 10,12% 6,01% 9,86% -40,20% 3,68% 8,16% 10,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,48% 13,38% 16,07% 7,02% 4,12% 8,17% -41,03% 4,26% 7,36% 11,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,68% 80,53% 76,02% 83,71% 84,62% 85,11% 81,88% 79,33% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,53% 31,94% 30,66% 42,57% 53,98% 27,93% 29,06% 52,84% 35,40% -39,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,27% 68,09% 66,40% 39,62% 35,27% 34,50% 29,65% 44,70% 38,62% 19,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 457,02% 337,16% 282,35% 377,52% 585,19% 151,46% 140,48% 160,17% 165,52% 27,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...