Visa allt om Joraform AB
Visa allt om Joraform AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 000 5 915 4 912 5 581 5 455 9 789 9 741 9 563 9 635 9 568
Övrig omsättning 42 - 175 26 - - 4 - 144 -
Rörelseresultat (EBIT) -63 190 748 -1 136 -3 201 924 995 723 729 516
Resultat efter finansnetto -64 190 747 -1 266 -3 200 902 760 709 725 507
Årets resultat -64 190 747 -1 266 -2 356 492 412 387 386 523
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 196 294 401 530 301 1 073 350 358 236
Omsättningstillgångar 7 184 6 054 5 522 5 187 4 588 5 045 4 053 4 600 3 864 3 339
Tillgångar 7 294 6 250 5 816 5 588 5 118 5 346 5 126 4 950 4 221 3 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 993 1 057 867 120 259 2 815 2 523 2 311 2 124 1 738
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 844 620 423 240 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 600 3 567 3 567 3 436 0 0 343 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 701 1 626 1 383 2 031 4 859 1 686 1 639 2 215 1 857 1 781
Skulder och eget kapital 7 294 6 250 5 816 5 588 5 118 5 346 5 126 4 950 4 221 3 575
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 496 530 483 389 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 291 293 1 323 1 397 817 674 957 983 1 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 107 76 490 567 508 458 563 649 584
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0
Omsättning 5 042 5 915 5 087 5 607 5 455 9 789 9 745 9 563 9 779 9 568
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 3 4 4 4 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 000 5 915 4 912 1 860 1 364 2 447 2 435 1 913 1 927 1 595
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 399 400 371 605 502 463 418 404 409 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 289 853 -1 019 -3 054 1 063 1 131 838 855 604
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,47% 20,42% -11,99% 2,31% -44,27% 0,49% 1,86% -0,75% 0,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,86% 3,04% 12,86% -20,31% -62,52% 17,43% 19,41% 14,61% 17,56% 14,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,26% 3,21% 15,23% -20,34% -58,66% 9,52% 10,21% 7,56% 7,69% 5,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,38% 43,11% 41,06% 36,18% 44,00% 47,19% 52,58% 52,46% 51,39% 52,64%
Rörelsekapital/omsättning 109,66% 74,86% 84,26% 56,55% -4,97% 34,31% 24,78% 24,94% 20,83% 16,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,61% 16,91% 14,91% 2,15% 5,06% 64,29% 58,13% 52,98% 54,41% 49,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 244,91% 214,82% 184,45% 97,10% 41,08% 219,69% 174,68% 158,74% 164,78% 140,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...