Visa allt om Peter Båths Kakel o Plattsättning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 54 993 41 847 53 451 39 376 35 536 22 749 22 231 16 226 13 904 12 554
Övrig omsättning 8 42 0 104 0 6 34 0 31 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 544 1 848 1 066 2 442 3 608 1 184 972 350 1 151 708
Resultat efter finansnetto 6 543 1 833 1 056 2 445 3 612 1 193 968 417 1 153 789
Årets resultat 4 766 1 613 804 1 407 2 286 732 558 350 788 563
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 280 820 300 249 243 300 338 407 457 313
Omsättningstillgångar 19 311 11 993 13 241 12 062 10 103 6 831 5 696 5 628 5 059 4 346
Tillgångar 24 591 12 813 13 541 12 310 10 346 7 131 6 034 6 034 5 516 4 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 374 6 609 5 596 5 592 4 984 3 499 3 166 3 108 3 159 2 691
Obeskattade reserver 2 820 2 666 2 576 2 556 1 956 1 286 1 036 790 830 692
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 268 273 585 417 599 386 367 287 201 149
Kortfristiga skulder 12 129 3 266 4 784 3 746 2 806 1 961 1 464 1 849 1 327 1 127
Skulder och eget kapital 24 591 12 813 13 541 12 310 10 346 7 131 6 034 6 034 5 516 4 659
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 880 884 1 040 828
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 331 3 407 2 477 2 328
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 368 1 661 1 317 1 169
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 800 800 800 800 400 500 400 320
Omsättning 55 001 41 889 53 451 39 480 35 536 22 755 22 265 16 226 13 935 12 554
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 34 45 41 32 24 22 15 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 115 1 231 1 188 960 1 111 948 1 011 1 082 1 070 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 582 501 516 464 474 411 398 397 374 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 658 1 965 1 159 2 521 3 729 1 314 1 108 488 1 268 817
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,41% -21,71% 35,75% 10,81% 56,21% 2,33% 37,01% 16,70% 10,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,61% 14,42% 7,87% 19,89% 34,94% 16,76% 16,11% 6,94% 20,94% 17,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,90% 4,42% 1,99% 6,22% 10,17% 5,25% 4,37% 2,58% 8,31% 6,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,32% 54,12% 52,43% 63,33% 61,25% 58,08% 53,12% 50,07% 53,91% 52,13%
Rörelsekapital/omsättning 13,06% 20,85% 15,82% 21,12% 20,53% 21,41% 19,04% 23,29% 26,84% 25,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,93% 67,81% 56,16% 61,62% 62,92% 63,13% 65,86% 61,72% 69,01% 68,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,21% 367,21% 276,78% 322,00% 360,05% 348,34% 389,07% 304,38% 381,24% 385,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!