Visa allt om Blue Flash Auto AB
Visa allt om Blue Flash Auto AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 65 768 60 057 28 918 15 202 14 413 15 453 15 920 15 048 14 420 14 232
Övrig omsättning 3 094 352 - - - 44 - 22 48 369
Rörelseresultat (EBIT) 347 -648 240 1 430 1 193 1 429 1 471 1 155 1 344 1 485
Resultat efter finansnetto 102 -894 159 1 458 1 233 1 481 1 518 1 194 1 442 1 580
Årets resultat 16 126 431 836 898 1 080 1 212 693 837 1 116
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 428 3 436 2 407 29 54 39 102 194 383 265
Omsättningstillgångar 9 162 8 964 10 948 5 402 5 145 5 433 6 347 5 609 5 196 5 087
Tillgångar 13 590 12 399 13 355 5 431 5 200 5 472 6 449 5 803 5 579 5 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 591 1 575 1 449 1 818 1 882 1 985 2 905 2 693 2 826 3 088
Obeskattade reserver 0 0 1 170 1 577 1 202 1 202 1 199 1 350 1 121 858
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 533 2 288 3 850 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 465 8 536 6 886 2 036 2 116 2 286 2 345 1 760 1 632 1 406
Skulder och eget kapital 13 590 12 399 13 355 5 431 5 200 5 472 6 449 5 803 5 579 5 352
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 262 263 254 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 255 6 528 4 681 4 027 3 832 3 895 3 483 3 136 3 018 2 838
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 687 2 573 1 688 1 504 1 412 1 359 1 251 1 103 1 158 1 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 900 1 000 2 000 1 000 826 1 100
Omsättning 68 862 60 409 28 918 15 202 14 413 15 497 15 920 15 070 14 468 14 601
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 21 18 14 12 13 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 461 2 860 1 607 1 086 1 201 1 189 1 327 1 254 1 202 1 294
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 462 414 357 398 443 412 433 386 378 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 810 -354 323 1 439 1 246 1 492 1 563 1 260 1 485 1 577
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,51% 107,68% 90,22% 5,47% -6,73% -2,93% 5,79% 4,36% 1,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,58% -5,20% 1,87% 26,88% 23,77% 27,10% 23,57% 20,66% 26,08% 29,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,53% -1,07% 0,86% 9,60% 8,58% 9,60% 9,55% 7,97% 10,09% 11,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,87% 22,05% 34,24% 60,04% 59,02% 57,97% 54,89% 52,80% 56,17% 54,30%
Rörelsekapital/omsättning -0,46% 0,71% 14,05% 22,14% 21,02% 20,36% 25,14% 25,58% 24,72% 25,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,71% 12,70% 17,68% 56,12% 53,23% 52,46% 58,75% 63,55% 65,12% 69,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,95% 39,28% 47,37% 217,14% 199,20% 186,66% 223,92% 257,78% 241,91% 277,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...